המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > איחור שליח סופרמרקט - מכתב התראה וכתב תביעה

איחור משלוח מהסופרמרקט - מכתב התראה וכתב תביעה

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות תלונות רבות נגד רשתות מזון בעניין איחור השליח וסירוב הרשת לשלם פיצויים בגין איחור זה, בניגוד להוראות סעיף 18א(ג) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") המכונה "חוק הטכנאים". בחלק מהמקרים הצרכנים מדווחים כי רשתות המזון מסרבות לשלם פיצוי וטוענות כי חוק הטכנאים לא חל על אספקת מוצרי מזון, וכאשר הן משלמות פיצוי חלקי או נותנות זיכוי ללקוח, הדבר נעשה "לפנים משורת הדין".


לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות אין ספק כי חוק הטכנאים חל גם על רשתות מזון בהתאם לתיקון 55 לחוק ולהלן חוות דעת משפטית בעניין תחולת החוק על רשתות מזון. חשוב לציין שהוגשו תובענות ייצוגיות בעניין זה, בין היתר נגד שופרסל וחברות המשלוח וכי בפסק דין מיום 8.5.2023 אישר בית המשפט הסדר הסתלקות בו שופרסל וחברות המשלוח שצורפה להליך התחייבו לרענן את הנהלים בקרב העובדים בהתאם להוראות החוק. בתביעה הנ"ל שופרסל כלל לא טענה כי חוק הטכנאים לא חל על מוצרי מזון אולם נציג כאן את עמדת המועצה לצרכנות בעניין זה.תיקון 55 – הרחבת "חוק הטכנאים"


חוק הטכנאים קובע כי במקרים בהם נדרש ביקור של נותן שירות במענו של הצרכן על העוסק לתאם את שעת הביקור עם הצרכן. תיקון 55 הרחיב את תחולת החוק כך שבנוסף לנותן שירות בתקופת האחריות למוצרים בתקופת האחריות ולטכנאי מטעם נותן שירות לשם תיקון ציוד קצה, החוק חל גם על ביקור טכנאי או נציג מטעמו לשם:


-התקנה או איסוף ציוד שהעוסק מכר השכיר או השאיל;


-בדיקות תקופתיות במתקני גז ביתיים;


-הובלה של מוצרים שהעוסק מכר;


-לשם מתן שירותי תיקונים למוצרים תמורת תשלום;


מטרת החוק היא למנוע המתנה ארוכה של הצרכן בביתו לשם קבלת שירות או מוצר שהוא רכש, מכאן כי נקבע הסדר לעניין אופן התאמת המועד לביקור נציג העוסק, ותשלום פיצוי לצרכן במקרה של איחור משמעותי, כמפורט להלן. מובן כי במקרים בהם הלקוח נתן הסכמתו לכך שהשליח ישאיר את המוצרים ליד הדלת, חוק הטכנאים לא חל.


החובה לתאם מועד לביקור נציג העוסק ולשלם פיצוי ללא הוכחת נזק במקרה של איחור

סעיף 18א(ג)(1) לחוק קובע: "נדרש ביקור של טכנאי או נציג אחר מטעמו של העוסק במענו של צרכן, יתאם נותן השירות את המועד ואת שעת הביקור עם הצרכן; לעניין סעיף קטן זה וסעיפים קטנים (ד) עד (ו), נותן שירות הוא מי שמחויב לתת שירות לשם:בנוסף, החוק קובע כי על העוסק לתאם את המועד ואת שעת הביקור עם הצרכן או לחילופין, להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כשזמן ההמתנה לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שנקבעה.

סעיף 18א(ד) קובע: (1) תואם מועד לביקור בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) וחלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה כאמור בסעיף קטן (ג)(2) – פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים; חלפו שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה האמור – פיצוי בסכום של 600 שקלים חדשים; (2)פעל נותן השירות בניגוד להוראות סעיף קטן (ג)(2) לעניין הקריאה הטלפונית – פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים.בהתאם, במקרה בו נציג העוסק איחר ביותר משעתיים מעבר למועד שנקבע, הצרכן זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של 300 ₪. במקרה של איחור של מעל שלוש שעות, הצרכן זכאי לפיצוי בסכום של 600 ₪.תחולת חוק הטכנאים על משלוחי מזון


החוק לא מחריג מוצרים מסוימים ועל כן החוק חל על כל סוגי המוצרים ם. בתביעה שהוגשה בבית המשפט לתביעות קטנות נגד שופרסל בגין הפרת הוראות חוק הטכנאים , כשבמקרה זה חלק מהמוצרים היו חסרים. חשוב לציין ששופרסל לא טענה כי חוק הטכנאים לא חל על מוצרי מזון ושבסופו של דבר בית המשפט קבע כי התובע זכאי לפיצוי עונשי בסך 600 ₪ בגין כל אחד מהמשלוחים (המשלוח הראשון והמשלוח השני לאספקת המוצרים החסרים), בתוספת 800 ₪ בגין עוגמת נפש ו1,000 ₪ עבור הוצאות משפט, הזמן להכנת התביעה ולנוכחות בדיון, ובסה"כ 3,000 ₪.


בנייר עמדה שפרסמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ביום 12 במרץ 2020 בתחילת משבר הקורונה, צוין כי לאור העליה ברכישת מוצרי מזון אונליין בשל משבר הקורונה, הצרכן לא זכאי לפיצוי במקרה של איחור המשלוח בשל הנסיבות החריגות, בהתאם להוראות סעיף 18א(ו) לחוק הקובע:


"נבע האיחור מסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ושעת הביקור ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכולה יה למנען, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי לפי סעיף זה."
כמובן, במקרים בהם הצרכן הסכים כי השליח ישאיר את המוצרים ליד הדלת, חוק הטכנאים לא חל.


פיצויים בגין נזקים נוספים


הצרכן זכאי לתבוע פיצוי הקבוע בחוק בגין העיכוב במשלוח ובזבוז הזמן אולם לעתים נגרמים לצרכנים נזקים נוספים במסגרת משוח מוצרי מזון כגון אספקת נשאלת השאלה האם הצרכן יכול לדרוש פיצוי נוסף לפיצוי הקבוע בחוק, בגין נזקים נוספים שנגרמו לו, למשל במקרים בהם המוצרים הדורשים קירור התקלקלו, מוצרים חסרים או שאינם תואמים את ההזמנה, בזבוז הזמן להגשת תביעה ועוגמת נפש.


כאמור, בתי המשפט הכירו בזכותו של הצרכן לתבוע פיצויים בגין כל נזק שנגרם לצרכן בהתאם לדיני הנזיקין, בתנאי שיוכיחו את הנזק (למשל העובדה שמוצרים נזרקו כי לא נשמרו בקירור), את אחריות הרשת ואת הקשר הסיבתי.

 

מכתבים להורדה

המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם ציבור הצרכנים כתב תביעה לדוגמה המתאים לבית המשפט לתביעות קטנות.


כתב התביעה מתאים למקרים בהם "חוק הטכנאים" חל, כלומר ביצעתם רכישה מהסופרמרקט באונליין, קבעתם שעה להגעת המשלוח והשליח איחר למעלה משעתיים מהמועד האחרון שקבעתם או לא הגיע כלל.

יש למלא את כתב התביעה עם הפרטים שלכם, פרטי הנתבע ופרטי המקרה המיוחדים שלכם.


חשוב לקרוא היטב כל סעיף וסעיף בכתב התביעה, ולבצע את ההתאמות הנדרשות בהתאם לעובדות שהתרחשו במקרה הספציפי שלכם.

לכתב התביעה יש לצרף את כל המסמכים שהוזכרו בו והוא יוגש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:


1. מקום מגוריו של הנתבע;


2. מקום עסקו של הנתבע;


3. בסחר ברשת האינטרנט - לבית המשפט שבמחוז שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או התובע;

את כתב התביעה יש להגיש במזכירות בית משפט השלום המתאים (לפי הפרמטרים לעיל) או באמצעות הגשה מקוונת באתר נט-המשפט (ראו מדריך באתר המועצה).

סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,600 ₪ (נכון ליום 1/1/2023). האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

נשמח לקבל עותק של פסק הדין לכשיינתן.

אין באמור לעיל משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

במידה ותרצה לעבות את כתב התביעה, ניתן להיעזר במדריך תביעות קטנות שיש לנו כיום באתר. למעבר לחצו כאן>>

להורדת מכתב התראה לדוגמא


להורדת כתב התביעה לדוגמא

 

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.