המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות

כך תתמודו עם חשבון המים שלכם

הקיץ בפתח וחשבון המים שלכם עומד לגדול בצורה משמעותית, אבל האם אתם באמת משלמים על מה שאתם צורכים?. כיצד ניתן לבדוק שאין טעויות בחשבון ואל מי ניתן לפנות לצורך בדיקת תקינות מונה המים?

 

 

עו"ד סלעית קולר

 

תאגידים המים כפופים לאמות מידה, אותם קבעה רשות המים בהתייעצות עם גורמים שונים ובשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות, בעניין נורמות השירות לצרכן. יצוין כי בנושא אמות המידה עמדות המועצה לצרכנות מתקבלות לא אחת על ידי הגורמים המקצועיים של רשות המים. אמו המידה קובעות בין היתר את זכותו של הצרכן להגיש בקשה לבירור חשבון וכיצד תאגיד אמור להתמודד עם פניה של צרכן בעניין. נקבעו חובות לגבי ביצוע בדיקות שונות לאיתור תקלות, חובת השבת תשובות בכתב, מתן אפשרות לביצוע בדיקות נוספות בתשלום ועוד.


מתלונות המגיעות למועצה לצרכנות עולה חשש לכאורה שהצרכנים אינם מודעים לזכויותיהם, והמידע בדבר זכותו של הצרכן להגיש בקשה לבירור חשבון וחובות התאגיד בעניין זה, לא מועבר לצרכנים על ידי נציגי השירות בחלק מהתאגידים.


להלן הסבר על תהליך הגשת השגה על חשבונות מים:


1. צרכן שמקבל חשבון מים גבוה וסבור שהצריכה הרשומה שנמדד אינה נכונה , רשאי להגיש בקשה בכתב לבירור החשבון.

2. בקשה לבירור חשבון ניתן להגיש עד 30 יום מהמועד האחרון לתשלום החשבון, על גבי טופס שניתן לקבל מהתאגיד או להוריד מהאתרים של תאגידי המים או מאתר רשות המים.

3. בקשה לבירור חשבון איננה מעכבת את חובת התשלום של החשבון ולא משנה את מועד התשלום, ואולם ניתן לדרוש מהתאגיד להוציא חשבון על בסיס הערכת צריכה בלבד. ולשלם את הפרש בין החשבון המקורי להערכת הצריכה, לאחר סיום התהליך, כאשר הוא צמוד למדד בלבד וללא חיוב בריבית פיגורים, אם לא תימצא סיבה לתיקון החשבון על ידי התאגיד.


הערכת הצריכה מתבססת לרוב על נתונים הקיימים במערכת התאגיד לגבי צריכת המים הרגילה באותו נכס.

4. לאחר קבלת הבקשה תאגיד המים חייב לבדוק האם קביעת החיוב היתה לפי הערכת צריכה או לפי קריאת מד המים, כמה זמן חלף מאד המועד האחרון בו כויל מד המים, האם מד המים נבדק במבדקה ונמצא תקין ובבדיקה של מד מים ראשי – צריכת המים במדי המים הפרטיים באותו נכס.


5. אם תוצאות הבדיקות תעלנה שחלף המועד לכיול מד המים או שמד המים לא נבדק במבדקה, או שלא בוצעה קריאת מונה והחשבון מבוסס על הערכת צריכה – התאגיד צריך לתקן את החשבון בהתאם לליקוי שנמצא. לדוגמא במד מים שלא כויל או לא נבדק במועד על התאגיד לחייב את הצרכן רק על פי הערכת צריכה.

6. על תאגיד המים לדווח לצרכן בתוך 14 יום על ממצאי הבדיקות, ובמידת הצורך לתקן את החשבון.

7. במידה ולא אותרה כל בעיה בעקבות הבדיקות, על התאגיד לידע את הצרכן שהוא רשאי לקבל עוד סדרה של בדיקות, בתשלום אגרה. הבדיקות כוללות ביקור בשטח של אנשי התאגיד, בדיקת המונה, בדיקת אפשריות של הצלבת מונים ועוד בדיקות נוספות הנדרשות לדעת מהנדס התאגיד.

8. היה והצרכן ביקש את הבדיקות הנוספות, ושילם את האגרה עליהן (בהתאם לסוג המונה שצריך לבדוק) על התאגיד להודיע לצרכן בתוך 21 יום ממועד הגשת הבקשה ותשלום האגרה, על ממצאי הבדיקות שביצע. ככל שנמצאה סיבה בשטח לתיקון החשבון יש לתקנו לפי הכללים שנקבעו לכל ממצא וממצא.

9. במידה ולא נמצאה כל סיבה לשינוי החשבון, צרכן שעיכב את יתרת התשלום, ישלם את היתרה.

10. במקרים של חשבונות גבוהים במיוחד כאשר הצריכה שנמדדה עולה על 200% מהצריכה הרגילה, כאשר אין הסבר למרות כל הבדיקות לרישום הצריכה הנ"ל הצרכן יכול להגיש בקשה שיחוייב לפי הערכת צריכה. מנכ"ל התאגיד יוכל לאשר חיוב על פי הערכת צריכה אם השתכנע שיש יסוד סביר להניח שקריאות המונה שנמסרו בחשבון הן בלתי סבירות ואינן משקפות את הכמויות שסופקו לנכס.

11. על החלטות תאגיד המים בעניין בקשת הבירור וממצאי הבדיקות הצרכן יכול להשיג בפני רשות המים בתוך 30 יום ממועד קבלת המכתב המפרט את הבדיקות ותוצאותיהן.


למידע נוסף אודות חשבון המים ולמדריך קריאת חשבון המים לחצו כאן