המועצה > אודות > חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

 
איש כותב

 
חוק חופש המידע קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית".

בקשות עפ"י החוק יש להגיש באמצעות הממונה על חוק חופש המידע של המועצה.
מבקש המידע אינו חייב לנמק את בקשתו והיא תיענה בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו.

בקשות מידע לפי החוק יש להפנות בכתב ל:
 
עו"ד יפית אזרד
האחראית על יישום חופש המידע במועצה לצרכנות
באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע הנמצא
בקישור זה >>
(יש לבחור בשלב 4 'המועצה הישראלית לצרכנות')
 
תשלום אגרה והתחייבות:

 
כל פנייה לקבלת מידע מחייבת תשלום אגרה ובהתאם יש לצרף אגרת טיפול על סך 22 ₪
 
ניתן לבצע העברה בנקאית ישירות לחשבון של המועצה ולצרף לבקשה קובץ PDF אסמכתא:

בנק לאומי (10)
סניף 806
מספר חשבון 200142/08

אם הבקשה תצריך טיפול נוסף (איתור חומר, איסופו וכיוצ"ב) יחוייב המגיש לשלם סכום נוסף עד לסכום של 167 ₪, ללא צורך בקבלת אישור נוסף מהפונה. על הפונה להחייב בבקשתו לשלם את הסכום כאמור, אם יחוייב בהתאם לתבחינים שלהלן:

• אגרת טיפול - איתור המידע, מיון והטיפול בו - 33 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית

• אגרת הפקה - 0.22 ש"ח עבור כל עמוד צילום או פלט מחשב. (או 2.78 ₪ אם המידע יהיה ערוך על תקליטור- לבחירת המועצה).

לא ימסר מידע הפוגע בפרטיות כמשמעות הביטוי בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ולא ימסר מידע השייך לצרכנים או גורמים אחרים, אלא אם המועצה קיבלה או תקבל את רשותם לכך.

לו"ז לקבלת המידע:

 
עפ"י סעיף 7(ב)' לחוק, המועצה תשיב למבקש המידע תוך 30 מיום קבלת הבקשה או מיום מתשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר. כאשר הבקשה מורכבת או מצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

בירורים:
 
לבירורים בלבד לאחר מילוי הבקשה ניתן להפנות לדוא"ל meida@consumers.org.il בקשות לחופש המידע לא יתקבלו למייל זה, אלא רק באמצעות הקישור מעלה.
 
ערעור:
 
לידיעתך, אם החליטה המועצה לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח לפונה החלטת המועצה כשהיא בכתב והפונה רשאי לערער על ההחלטה בעתירה שתוגש לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 ימים.