המועצה > אודות > חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

 
איש כותב

 
חוק חופש המידע קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית".

בקשות עפ"י החוק יש להגיש באמצעות הממונה על חוק חופש המידע של המועצה.
מבקש המידע אינו חייב לנמק את בקשתו והיא תיענה בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו.

בקשות מידע לפי החוק יש להפנות בכתב ל:
עו"ד הדס יעקבסון-ארידור
האחראית על יישום חופש המידע במועצה לצרכנות
באמצעות דוא"ל: 
[email protected]
או בפקס שמספרו 03-6241053. נא ודאו קבלת הפקס בטלפון 03-5682110

לצורך הטיפול במענה בבקשות לפי חוק חופש המידע נבקשכם לפרט את שמכם המלא ודרכי ההתקשרות למתן מענה בכתב.
 
לנוחיותכם, מצורף טופס למילוי. להורדת הטופס לחצו כאן >>
 
תשלום אגרה והתחייבות:

 
כל פנייה לקבלת מידע מחייבת תשלום אגרה ובהתאם יש לצרף אגרת טיפול על סך 20 ₪ שתשולם באמצעות המחאה לפקודת המועצה הישראלית לצרכנות או בהעברה בנקאית עבור המועצה הישראלית לצרכנות בנק לאומי, סניף 806 מספר חשבון 200142/08

 
אם הבקשה תצריך טיפול נוסף (איתור חומר, איסופו וכיוצ"ב) יחוייב המגיש לשלם סכום נוסף עד לסכום של 150 ₪, ללא צורך בקבלת אישור נוסף מהפונה. על הפונה להחייב בבקשתו לשלם את הסכום כאמור, אם יחוייב בהתאם לתבחינים שלהלן:

• אגרת טיפול - איתור המידע, מיון והטיפול בו - 30 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית

• אגרת הפקה - 0.2 ש"ח עבור כל עמוד צילום או פלט מחשב. (או 2.5 ₪ אם המידע יהיה ערוך על תקליטור- לבחירת המועצה).

לא ימסר מידע הפוגע בפרטיות כמשמעות הביטוי בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ולא ימסר מידע השייך לצרכנים או גורמים אחרים, אלא אם המועצה קיבלה או תקבל את רשותם לכך.

לו"ז לקבלת המידע:

 
עפ"י סעיף 7(ב)' לחוק, המועצה תשיב למבקש המידע תוך 30 מיום קבלת הבקשה או מיום מתשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר. כאשר הבקשה מורכבת או מצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

ערעור :
 
לידיעתך, אם החליטה המועצה לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח לפונה החלטת המועצה כשהיא בכתב והפונה רשאי לערער על ההחלטה בעתירה שתוגש לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 ימים.

 


 

 דו"ח סיכום פניות בנושא חופש המידע לשנת 2018


 

 דו"ח סיכום פניות בנושא חופש המידע לשנת 2017