המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > מעבר מלימוד פרונטלי ללימוד מקוון בתקופת הקורונה בניגוד להסכם ההתקשרות - הנחיות לצרכנים ומכתב להורדה

מעבר מלימוד פרונטלי ללימוד מקוון בניגוד להסכם ההתקשרות - הנחיות לצרכנים ומכתב להורדה

 

בעקבות משבר הקורונה והחלטת הממשלה על סגירת מכוני לימוד וקורסים - הועברו צרכנים רבים ללמידה מרחוק שלא ברצונם ולא בהסכמתם. המחלקה המשפטית של המועצה לצרכנות מפרסמת את עמדת המועצה והורדת מכתב התראה במקרה והצרכן לא מעוניין בשיטת לימוד זו

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים שרכשו קורס ללמידה פרונטלית ובעקבות משבר הקורונה וההגבלות שהוטלו על מוסדות חינוך, הקורס עבר ללימוד מקוון, תוך שינוי חד צדדי של החוזה שנחתם בין הצדדים.


צרכנים שלא מעוניינים ללמוד את הקורס באופן מקוון מאחר שהשיטה אינה מתאימה להם ו/או שאין ברשותם את הציוד המתאים ו/או שאין להם את הידע והניסיון להפעיל ולתחזק את הדרוש ללימוד מקוון, פנו לבית העסק בבקשה לבטל את העסקה ולקבל את כספם בחזרה, אולם הצרכנים נדחו ופנו לסיוע המועצה הישראלית לצרכנות.


עמדת המועצה לצרכנות


לעמדת המועצה, העברת הלימוד הפרונטלי ללימוד מקוון בניגוד להסכם ההתקשרות בין הצדדים מהווה שינוי מהותי של הסכם ההתקשרות והפרת החוזה על ידי בית העסק ואין מקום לחייב את התלמידים בשינוי זה ללא הסכמתם מראש.


במקרה של הפרת חוזה עקב כוח עליון, המפר לא רשאי לדרוש תשלום עבור התמורה שלא סופקה ובנסיבות אלה הצרכן זכאי לקבל החזר כספי עבור שירות שלא קיבל, בהתאם לסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"ה-1970.

 

18.  (א)  היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

          (ב)  במקרים האמורים בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו.

 

המועצה הישראלית לצרכנות הכינה עבורכם הצרכנים מכתב התראה, שתוכלו למלא ולשלוח לבית העסק בבקשה לקבל החזר כספי לשיעורים שאותם לא קיבלתם בשיטת הלימוד הפרונטלית שעליה הוסכם בחוזה.

 

להורדת המכתב לשליחה לבית העסק

 

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

 

ככל שהחברה לא תשיב לכם את כספכם, ניתן להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות בהתאם למדריך הגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת.


לתשומת ליבכם, סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 33,800 ₪ (החל מיום 1.1.2021). האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

 

 
קישורים רלוונטיים
 
 
לבדיקת הסכום המרבי המעודכן להגשת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות במועד הגשת התביעה לחצו כאן


למדריך לתביעות קטנות באתר המועצה לצרכנות לחצו כאן


למדריך להגשת תביעות קטנות באתר הרשות השופטת לחצו כאן