המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > הנחיות כתב תביעה נגד חברות תיירות

הנחיות לצרכנים למשלוח מכתב התראה וכתב תביעה כנגד חברות תיירות שלא החזירו לצרכנים את כספם

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות של צרכנים שרכשו ממארגן חבילת תיור שבוטלה עקב משבר הקורונה ומארגן החופשה סירב להשיב להם את כספם.


המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים מכתב התראה למארגן וכתב תביעה לדוגמה לבית המשפט לתביעות קטנות אותו תוכלו להגיש במקרה שלא קיבלתם החזר כספי מהמארגן עבור רכיב הטיסות במועד הקבוע בחוק שירותי תעופה , פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה, או שינוי בתנאיה) תשע"ב - 2012  ועבור יתר הרכיבים בעסקה בהתאם לדיני הסיכול הקבועים בחוק החוזים תשל"ה-1970.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.


רכיב הטיסות בעסקה


במקרה של ביטול טיסה שנרכשה כחלק מחבילת תיור, המארגן מחויב להשיב לנוסע את התמורה ששילם עבור הכרטיס בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בהתאם למרחק הטיסה, סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות:

 

 

המועד האחרון להשבה לכלל המארגנים – בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד ליום 14.8.20, לפי המאוחר.


אולם ישנם מארגנים שקיבלו הקלות - המועד האחרון להשבה למארגנים שמחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת הרבעון השני של שנת 2019, הנו בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד ליום 1.10.2020, לפי המאוחר.

 

לרשימה של חברות תעופה ומארגנים הזכאים להקלות לחצו כאן >>


במקרה של עיכוב השבת התשלום לנוסע מעבר למועדים הקבועים בחוק שירותי תעופה, לבית המשפט הסמכות לפסוק לנוסע פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,430 ₪ (כמפורט בסעיף 11 לחוק). בעת פסיקת פיצויים לדוגמה, בית המשפט יתחשב בין השאר בשיקולים הבאים: אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו, עידוד הנוסע למימוש זכויותיו, היות ההפרה חוזרת, חומרת ההפרה ונסיבותיה, שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.


יתר הרכיבים בעסקה


לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, ביטול חבילת התיור במלואה עקב הנסיבות הקיצוניות, מהווה הפרת חוזה של המארגן, מקימה לנוסע טענת סיכול ומקנה לו סעד של השבה מלאה של התמורה ששילם, כמפורט בהוראות סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"ה-1970. לעמדת המועצה, גביית תשלום מלא מצרכנים עבור שירותים שלא ניתנו להם בפועל הנה התעקשות פסולה, אנטי צרכנית וחסרת תום לב.


הנחיות לפעולה


במקרה שהמארגן לא השיב לכם את כספכם עבור רכיב הטיסות ועבור יתר הרכיבים בעסקה שבוטלה, עליכם לשלוח לו מכתב התראה לפני פתיחה בהליכים משפטיים להשבה ולפיצוי לדוגמה. את המכתב יש לשלוח גם לסוכנות הנסיעות, או לצד ג' אחר שדרכם בצעתם את העסקה.


במקרה של אי מתן מענה מספק, תוכלו למלא את כתב התביעה עם פרטיכם, פרטי המארגן ופרטי המקרה, לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות.


סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ₪ (החל מיום 1.1.2020).

 

האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

 

מכתב התראה לפני הגשת תביעה בגין אי השבת כספים

 

תבנית כתב תביעה עם פיצוי לדוגמה בגין אי השבת כספים

 

 

קישורים שימושיים

 

מדריך הגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת

 

מדריך הגשת כתב תביעה באתר המועצה לצרכנות


תמצית רישום חברה מאתר משרד המשפטים