המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מה זה ביטוח בריאות?

ביטוח הבריאות מאפשר לצרכן לקבל שירותים רפואיים או לקבל פיצוי בהתאם לתנאים המוגדרים בפוליסת הביטוח. פוליסת הביטוח מהווה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח, ובה ומפורטות הזכויות של המבוטחים.
קיימים שני סוגים של ביטוח הבריאות: ביטוח בריאות בפוליסות פרט, וביטוח בריאות קבוצתי.
ביטוח בריאות בפוליסת פרט הינו חוזה  בין חברת הביטוח למבוטח.  תנאי הפוליסה ותעריפיה מאושרים על ידי המפקח על הביטוח. חברת הביטוח אינה יכולה לבטל את הפוליסה באופן שרירותי, אלא רק  במקרה  שהמבטח לא שילם את  דמי הביטוח או במקרה שהמבוטח העלים עובדה משמעותית שידיעתה הייתה גורמת לחברת הביטוח שלא לקבלו לביטוח.
ביטוח בריאות קבוצתי הינו חוזה הנחתם בין בעל פוליסה לחברת ביטוח עבור קבוצת מבוטחים (כמו מעסיק, ארגון). ההסכם קצוב בזמן, בדרך כלל לשלוש עד חמש שנים.