המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 30/08/2011

האם יבחר הנתבע את השופט? /אהוד פלג*

בימים אלה נדונה בבג"צ עתירה של איגוד השמאים, איגוד המוסכים והמועצה הישראלית לצרכנות נגד המפקח על הביטוח, על כך שהנהיג הסדר המאפשר לחברות ביטוח להרכיב את רשימות השמאים שאליהם פונה ציבור המבוטחים לאחר תאונה. בעתירה מצויין גם כי קיימות תלונות של שמאים על לחצים שהופעלו עליהם על ידי חברות הביטוח, על מנת שיפחיתו את גובה הנזק בשומות שערכו.

הסוגיה המרכזית שדן בה בית-המשפט היא האם ההסדר הקיים, על פיו מרכיבה כל חברת ביטוח רשימת שמאים אליהם פונים המבוטחים במקרה של תאונה או נזק לרכב, הינו הסדר סביר. על פי מה תיקבע סבירותו של ההסדר? – המבחן קבוע בתכליתו של חוק חוזה הביטוח, כפי שהוגדרה על ידי בית-המשפט העליון, והיא: הגנה על המבוטחים מפני חברות הביטוח.

אינטרס המבוטחים בכל הנוגע לשמאות רכב הוא בקבלת שומה המבטיחה השבתו של הרכב למצבו ערב התאונה.
אינטרס זה נשען על זכותו החוקית של המבוטח – לשמור על ערך רכושו, על זכותו החוזית – לקבל תמורה מלאה עבור תשלומי הפרמיה אותם שילם במשך זמן רב לחברת הביטוח בדיוק למטרה זו, ועל זכותו לביטחון – הבטחת שלומו של המבוטח ונוסעי רכבו כאשר ישתמשו ברכב לאחר התיקון. ההיבט האחרון, הבטיחותי, חשיבתו כמובן היא ראשונה במעלה, מאחר שמדובר בסכנה מוחשית לחיים האורבת לנוסעים בכבישים.
זהו גם האינטרס של הציבור כולו לאור השלכותיו של רכב לא תקין או לא בטוח על המשתמשים האחרים בדרך.

מהי הזיקה בין שומה חסרה או חלקית  לבין הסכנה הבטיחותית – התשובה לכך היא ברורה: הפחתת שומת נזק תביא לתיקון זול יותר, שעלול לעיתים להתבצע באמצעות חלפים מאיכות ירודה שהותקנו ברכב ו"בוגדים" בנהג ברגע האמת. חלפים אלה עלולים לגרום תאונה, לפגוע במיגון שהרכב מקנה לנוסעיו, ולהחמיר את הפגיעה בהם ובהולכי רגל שייפגעו מן המכונית.
                                            
שומה מקצועית אמורה לבחון את מצבו המדויק של הרכב לאחר תאונה, לאבחן ולפרט את כל הטעון תיקון, ולאמוד את ערכו של התיקון השלם כשהוא מבוצע בחלפים תקניים ובטוחים.
ערכם הכספי של נזקים בכלי רכב עלול להסתכם בסכומים גבוהים מאד. לשם כך בדיוק ביטח עצמו הנהג בפוליסת הביטוח.

חברת הביטוח, הנהנית מאד לקבל את כספי הפרמיה, פחות נהנית לשלם את תשלומי הביטוח. זה מובן ואף טבעי. לאור זאת ניתן להניח כי חברת הביטוח מביטה בעין חשדנית על השומה המוגשת לה כדי לוודא שהשומה לא מוגזמת. אף זאת התנהלות שניתן להבינה במסגרת האינטרס של החברה לצמצם את גובה התשלום שעליה לשלם למבוטחים. לחשדנות עלולה להתלוות לעיתים גם תופעה פסולה, שאין לאפשר אותה, לפיה מנסה החברה להתערב בעבודת השמאי וללחוץ עליו להפחית את ערך השומה שהנפיק.
חברה שתנהג כך לא רק שחוטאת היא למבוטחיה, אלא גם מחטיאה – שכן היא מדיחה למעשה את השמאי להפר את אמונו של הנהג מקבל השומה, ולהציג לנהג שומה מופחתת שאינה משקפת את דעתו המקצועית של השמאי.
תופעה זו היא בלתי נסבלת, והשאלה היא אם ניתן למנוע אותה.

אפשרות אחת היא כי חברת הביטוח תעמיד שומה נגדית באמצעות שמאי אחר.
תרחיש זה אינו מציאותי שכן חברת הביטוח התחייבה לאמץ את השומה של כל שמאי ברשימתה.
אפשרות אחרת למניעת התופעה היא כי השמאי יעמוד בלחץ חברת הביטוח וידבוק בשומתו המקצועית.גם תרחיש שכזה אינו עומד במבחן המציאות, שכן שמאי שינהג כך עלולה חברת הביטוח לנקוט נגדו בסנקציה פשוטה ואכזרית – לפעול להוציאו מרשימת השמאים שאותה היא מציגה בפני הלקוחות. באופן זה עלול השמאי לסכן את מקור פרנסתו, ולכן לא סביר לצפות שיפעל כך.

שורש הרע אם כך טמון באותה רשימת השמאים של חברת הביטוח, וליתר דיוק בזיקה הבעייתית שקיימת בין חברת הביטוח ובין הליך קביעת זהות השמאים שייכללו ברשימה, ובחירת השמאי ע"י המבוטח. מאחר שקביעת השמאי מגדירה את זכויות המבוטח ביחס לנזק שנגרם,  דומה הדבר למצב אבסורדי בו הנתבע בוחר את השופט שידון אותו.

הזיקה הפסולה המתקיימת היום, היכולה לשמש מנוף ללחצים או לתחושת איום של השמאי על מקור פרנסתו, עלולה לגרום להנפקת שומות בלתי אובייקטיביות ובלתי מקצועיות – בשל ניגוד העניינים המובנה בו השמאי מצוי- ולסיכון הרב שטמון בהן ושתואר לעיל.
על הסדר דומה קודם קבע כבר בית-המשפט העליון כי הוא פסול והורה למפקח על הביטוח לשנותו. אז נקרא ההסדר "רשימת שמאי-בית" של חברת הביטוח. היום הוא נקרא "רשימת שמאי-חוץ", אך מדובר למעשה באותה גברת בשינוי האדרת.

הדרך היחידה לפתור את ניגוד העניינים המסוכן היא לנתק כליל את הזיקה בין חברת הביטוח לבין הליך בחירת השמאי על ידי הנהג ולאסור על כל מעורבות של חברת הביטוח בהליך זה. 
משיבוטל ההסדר הפסול הנוכחי,יוכל להיקבע תחתיו הסדר לפיו תפורסם רשימה שתכלול את כל שמאי הרכב המוסמכים בישראל, רשימה שתיקבע על ידי רגולטור ממלכתי – המפקח על הביטוח, או משרד התחבורה – ותוצג לציבור באתר האינטרנט של הרגולטור שיהיה נגיש וגלוי לעין כל. כל פוליסת ביטוח תכיל את כתובת האתר בו ניתן למצוא את הרשימה הזו והמבוטח יוכל להיכנס אליה בעצמו ולבחור מתוכה את השמאי שאצלו יזמין את השומה.
באופן זה נבטיח את מקצועיותם ואי תלותם של השמאים – והשומות – ונגביר את ההגינות בתחום הביטוח, ואת הבטיחות בכבישים בישראל.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
* הכותב הינו מנכ"ל המועצה לצרכנות.
   המאמר פורסם בעיתון דה מרקר בתאריך 16/11/10