המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הסדר תשלום אגרת הטלויזיה לרשות השידור - כל המידע לצרכן

 
הסדר תשלום אגרת הטלויזיה לרשות השידור - כל המידע לצרכן 

בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנוגע לאגרת הטלויזיה בהיעדר ממיר דיגיטלי , הושג הסדר עם רשות השידור לפיו מי שאינו מחזיק בממיר - לא יחוייב באגרה ואף יקבל החזר כספי בתנאים מסויימים. המועצה לצרכנות מציגה שאלות ותשובות בנוגע להסדר החדש
 
ביום 27.11.12 הוגשה על ידי משרד עו"ד יעקב פינק בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק ת"צ 51487-11-12 מה נעים נ' רשות השידור שעניינה גביית אגרת טלוויזיה מאת אנשים שאין להם ממיר דיגיטאלי החל ממועד הפסקת השידורים האנלוגיים. כידוע לאחר כניסת השידורים הדיגיטליים ביוני 2011 לא הייתה אפשרות יותר לקלוט בטלוויזיה עם מקלט אנלוגי ללא תוספת ממיר – על אף זאת רשות השידור המשיכה לשלוח הודעות גביה לבתי אב ועסקים שהחזיקו מקלטים כאלה.

במסגרת הייצוגית התקיים קדם משפט ודיון הוכחות בהם נחקרו המבקש ומצהיר מטעם רשות השידור שהינו ראש יחידת המשדרים ברשות ולאחר דיון ההוכחות התקיימו סיכומים בעל פה.

ביום 21.8.13 אישר בית המשפט את ההסדר בין הצדדים וזאת במסגרת הודעת חדילה של הרשות.

עיקרי ההסדר:

- בית אב או בית עסק, אשר מחזיק במסך כלשהו ו/או במכשיר טלוויזיה ובנוסף ברשותו ממיר דיגיטאלי (אף אם אינם מחוברים) של הוט, יס, עידן פלוס או מסך עם ממיר מובנה חייב באגרה.
 
- רשות השידור לא תחייב באגרה ולא תגבה אגרה מבתי אב או בתי עסק, אשר מחזיקים במסך כלשהו ו/או במכשיר טלוויזיה ללא ממיר דיגיטאלי (כלומר, מסך/טלוויזיה שהם מוניטור בלבד), בתנאים מצטברים כמפורט להלן:

א. הם אינם מנויי חברת הכבלים הוט או חברת הלוויין יס

ב. אין בביתם או בעיסקם או בידי מי מבני הבית ממיר עידן פלוס (בכל תצורה שהי קבועה או ניידת)

ג. אין להם מסך שיש בו ממיר מובנה (להלן כל אחד מהמפורטים לעיל: "ממיר דיגיטאלי").
 
- בית או בית עסק שאין ברשותו מסך מוניטור יחד עם ממיר דיגיטאלי, אזי גם אם במסך ישנו רכיב טיונר אנלוגי, הוא לא יחויב באגרה.
 
- המועד הקובע לעניין הזכאות לפטור מתשלום אגרה כאמור לעיל הוא מחודש יולי 2013 (מועד החיוב במחצית השנייה של האגרה לשנת 2013 ואילך).

קבלת פטור ו/או החזר על העבר:

לא יאוחר מיום ה-22 לספטמבר 2013 רשות השידור תפרסם באתר האינטרנט של אגף הגבייה את שני הטפסים הבאים שיתוארו להלן וכן כתובת דוא"ל ייעודית ותא דואר ייעודי לשליחת הטפסים הממולאים בדואר רשום:

1. טופס החזר בגין תשלום אגרה בין יולי 2011 ליולי 2013 - מי שישלח לרשות השידור את: א. הטופס הנ"ל תוך 135 יום מפרסום הטופס באתר, ב. בצירוף תצהיר מאומת על ידי עורך דין, ג. ואסמכתאות שמוכיחות כי הוא פנה בעבר לרשות השידור ו/או למשרד עורכי דין מטעמה וטען שהוא אינו חייב באגרה מאחר ואין ברשותו ממיר דיגיטאלי, יוכל לקבל החזר התשלום ששילם (כולל האגרה והתשלומים הנלווים שנדרש לשלם כגון קנסות והוצאות גבייה וכדו') וכן הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום ששילם מהמועד ששולם ועד למועד השבתם אליו, לחשבון הבנק שלו תוך 60 יום מיום שטופס תקין יתקבל אצל רשות השידור.

2. טופס הצהרה על היעדר ממיר - מי שישלח לרשות השידור את הטופס הנ"ל חתום - בו הוא מצהיר כי אין ברשותו ממיר דיגיטאלי וכי הוא מסכים לבדיקת האמור על ידי נציג רשות השידור בחצריו וכי הוא מודע לסנקציות כלפי מצהיר שקר - יוכל לקבל פטור מתשלום האגרה. הפטור יינתן על אותה שנת אגרה או מחצית השנה (אם שלח את הטופס לאחר סוף חודש יוני). על מנת להמשיך לזכות בפטור בעתיד, על המבקש למלא את הטופס בגין שלוש שנות אגרה רצופות ולאחר מכן הוא יהיה פטור ממילוי טופס שנתי ורק יהיה מחויב להודיע אם ישתנה המצב ויהיה ברשותו מסך יחד עם ממיר דיגיטאלי.
 
הסדר בנוגע להליכי הוצאה לפועל

מי שנפתחו או שיפתחו נגדו הליכי גבייה של האגרה ואין בידיו מסך טלוויזיה יחד עם ממיר דיגיטאלי יכול לשלוח לרשות השידור באמצעות הדוא"ל או הדואר הייעודי את טופס ההצהרה האמור והליכי גביית האגרה יפסקו תוך 10 ימי עבודה.
 
הסדרים והתחייבויות נוספות

הודעה על ההסדר יפורסם בעיתונות וכן באתר האינטרנט של אגף הגבייה של רשות השידור לא יאוחר מיום ה5 לספטמבר.

כל אדם/בית עסק יכול לשלוח לרשות השידור את טופס ההצהרה ואין הכרח כי יקבל תחילה (ו/או בכלל) דרישת תשלום מאת רשות השידור ו/או מי מטעמה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של אדם להודיע לרשות השידור על אחזקה (במסך ובממיר דיגיטאלי) תוך 30 יום מיום קבלתם לחזקתו.

כל אדם/בית עסק שהוציא מחזקתו ממיר דיגיטאלי רשאי לשלוח לרשות השידור את טופס ההצהרה ומומלץ לעשות זאת תוך 30 יום מהוצאת החזקה.

לאור העובדה כי מדובר בחדילה הדבר אינו פוגע בזכותם של יחידים לתבוע עבור נזקים שנגרמו אם נגרמו להם בשל הליכי הוצל"פ של הרשות עקב גבייה על אף שלא הוחזק ממיר.

 
לצפיה בהסכם בכללותו על נספחיו עם החלטת בית המשפט מיום 15.8.13 לחצו כאן
 
להורדת הטפסים לחצו כאן 
 
ניתן לקבל מידע נוסף באתר רשות השידור בכתובת: www.iba.org.il
 
 

שאלות ותשובות
 
האם אני חייב באגרת טלוויזיה?
כל אדם שיש לו מסך/טלוויזיה וכן ממיר דיגיטאלי חיצוני או מובנה בתוך המכשיר או אדם שיש לו כבלים או לווין חייב באגרת טלוויזיה.

איך אני יודע אם יש לי ממיר דיגיטאלי?
ממיר דיגיטאלי יכול להיות חיצוני (ואז ברוב המקרים רכשת אותו ביודעין) והוא גם יכול להיות מובנה בתוך מכשיר הטלוויזיה/המסך. ניתן לברר עם היצרן/היבואן של המכשיר ו/או באתר האינטרנט האם המכשיר מכיל ממיר מובנה. כמובן שמנויי כבלים ולוויין מחזיקים ברשותם ממיר דיגיטאלי.

אם אין לי ממיר דיגיטאלי וקיבלתי מרשות השידור דרישה לתשלום מה עלי לעשות כדי לקבל פטור?
עליך להוריד מאתר רשות השידור את טופס ההצהרה, למלא אותו ולשלוח אותו לרשות השידור בהתאם להוראות המפורטות בו.

האם עלי לשלוח את טופס ההצהרה בכל שנה מחדש כדי לקבל פטור?
לאחר מילוי ושליחת טופס ההצהרה בגין שלוש שנים (שנות אגרה) רצופות, אין חובה למלא טופס שנתי, אך עליך ליידע את רשות השידור אם ישתנה המצב ויש ברשותך מסך יחד עם ממיר דיגיטאלי שאם לא כן תיחשב למצהיר שקר ורשות השידור תוכל להפעיל כנגדך את הסנקציות המפורטות בטופס.

תוך כמה זמן עלי ליידע את רשות השידור אם אני מקבל לידי ממיר דיגיטאלי?
עליך ליידע אותם תוך תוך 30 יום.

האם מותר לי להוציא מחזקתי את הממיר הדיגיטאלי שלי וכך לזכות בפטור?
כן, לאחר הוצאת הממיר מחזקתך, אתה יכול לשלוח לרשות השידור את טופס ההצהרה.

אם שילמתי עבור אגרה בגין התקופה שבין יולי 2011 ליולי 2013 או חלק ממנה, האם אני זכאי להחזר כספי?
במידה ויש לך אסמכתאות (בכתב/הקלטה) שמחית בפני רשות השידור ו/או מי מטעמה על חיוב באגרה למרות שאין ברשותך ממיר, אתה יכול להוריד מאתר רשות השידור את טופס ההחזר ולחתום עליו בתצהיר בפני עורך דין ולשלוח אותם לרשות השידור בהתאם להוראות המפורטות בו. בכפוף לאמור, הזכות להחזר היא רק למי שיפנה תוך 135 יום מיום פרסום טופס הנספח באתר האינטרנט של רשות השידור.

אם פתוחים וקיימים כנגדי הליכי גבייה (כגון הוצאה לפועל) בגין האגרה, ואין לי ממיר, מה ביכולתי לעשות?
אתה יכול לשלוח לרשות השידור את טופס ההצהרה בהתאם להוראות והליכי הגבייה יפסקו תוך 10 ימי עבודה. מומלץ גם לשלוח להוצל"פ בקשה להשהיית הליכים ולנמקה במשלוח ההצהרה בהתאם לפסק הדין שניתן בהליך הייצוגי.

 
קליטת ערוצי טלויזיה באמצעות ממיר עידן פלוס - מה חשוב לדעת?
 
הרפורמה בתחום שידורי הטלוויזיה, הנקראת DTT (דיגיטל טריסטיאל טלוויז'ון) היא שיטת שידורים דיגיטליים שמשודרים באמצעות תשתית קרקעית. הצרכן המבקש להתחבר צריך לרכוש ממיר בתשלום חד פעמי.
רפורמה מבורכת זו, שנעשתה ביוזמת משרד התקשורת, נכנסה לתוקף כבר ב-1 באוגוסט 2009.

בישראל יש צרכנים רבים שמסתפקים בערוצים הבסיסיים, ולמרות זאת הם נאלצים לרכוש חבילת שידורים בסיסית מחברות הכבלים או הלוויין במחיר של כ- 200 ₪ לחודש. שידורי ה-DTT מאפשרים לצרכן לרכוש ממיר דיגיטלי בתשלום חד פעמי , ובאמצעותו הוא יכול לצפות באיכות טובה ב-5 ערוצים בסיסיים מבלי לרכוש חבילות כלשהן מחברות הכבלים או הלוויין. יתרון נוסף: הממיר נייד, כלומר אדם שעובר דירה לוקח אתו את הממיר והוא יוכל להפעיל אותו בדירתו החדשה. יתרון זה חשוב למי שמרבים לשנות את מקום מגוריהם.

אילו ערוצים אפשר לקלוט בדרך זו?
מדובר בערוצים האלה: הערוץ הראשון (11), קשת 12, רשת 13, ערוץ 33 וערוץ 99 (ערוץ הכנסת). מתברר, שיש רבים בישראל שערוצים אלה מספיקים להם כיוון שהם שממעטים לצפות בטלוויזיה, או שהתשלום עבור החבילות של חברות הכבלים והלוויין גבוה מדי עבורם.

היכן אפשר לרכוש את הממירים הללו ?
הממירים מוצעים לציבור ככל מכשיר חשמלי אחר ונמכרים ברשתות השיווק או בחנויות החשמל, וחלות לגביו הוראות החוק בעניין אחריות.
 
ברצוני להתנתק מחברת הכבלים/הלוויין ולעבור לעידן לפוס. מה חשוב לבדוק?
חשוב מאד לוודא אם החוזה שלך עם חברת הכבלים מסתיים בתקופה הקרובה, דבר שיאפשר לך לסיים את ההתקשרות עם החברה ללא קנס יציאה. בכל מקרה של התחייבות לתקופה קצובה על החברה להודיע לך, 45 עד 60 יום לפני מועד תום תקופת ההתחייבות, כי החוזה יסתיים , ואסור להמשיך לתת לך שירות אלא אם הסכנת באופן מפורש לתנאים החדשים שהוצעו לך.

הממונה על הגנת הצרכן  פרסם הודעה לראשי החברות במשק בתחום הטלוויזיה והאינטרנט והזהיר אותן שלא ינסו לעקוף את הוראות החוק האוסר על חידוש אוטומטי של עסקה לתקופה קצובה. ממכתבו אנו לומדים שהיו חברות שהתקשרו לצרכנים והציעו להם לעבור למסלול אטרקטיבי יותר מבלי לגלות להם, בהתאם לנדרש בדין, שהמנוי הנוכחי שלהם עומד לפוג. כך הצרכנים עלולים להתחייב לתקופות ארוכות דבר שימנע מהם את האפשרות לעבור לממיר הDTT .

מתקשרים אלי נציגי החברות ומציעים לי להאריך את המנוי, מה כדאי לי לעשות ?
קודם כל כדאי לא להתחייב עד לקבלת כל הפרטים בכתב, כדי לוודא שאין קנסות יציאה בהצעה שלהם ואין בה התחייבות לתקופה ארוכה. כדאי לברר מתי המנוי הנוכחי שלנו מסתיים, ואם אנו מעוניינים לעבור ל- DTT- לסרב לחידוש.