המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > ביטוח עבור השתתפות ילדים בחוגים – מה קובע התיקון לחוק?

 

ביטוח עבור השתתפות ילדים בחוגים – מה קובע התיקון לחוק?

 

האם מפעיל חוגים לתלמידים רשאי לדרוש תשלום עבור ביטוח? מסתבר כי ביטוח תאונות אישיות המשולם בגנים ובבתי הספר מכסה את הילד במשך כל שעות היום, ובתנאי שהפעילות אינה כרוכה בסיכון שאינו מכוסה בפוליסה

 

 

אל המועצה לצרכנות הגיעו פניות רבות לגבי תשלום ביטוח שהורים נדרשים לשלם לפני הרשמת הילד לחוג מסויים. מסתבר שתיקון מספר 10 לחוק הספורט הסדיר את עניין זה כך שהורים לא יידרשו לשלם עבור כפל ביטוחי.

 

כידוע, ההורים משלמים עבור פוליסת ביטוח תאונות אישיות כחלק מתשלומי החובה שמשלמים לגן או לבית הספר. ביטוח זה מכסה את הילד במשך כל שעות היום, הן בתוך בית הספר והן בבית או במסגרות אחרות כגון חוגים וכדומה.

 

יחד עם זאת, ישנם חוגים שדורשים תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות מורחב. ייתכן כי יש לכך הצדקה כאשר מדובר בפעילות ספורטיבית "אקסטרים" למשל, המצדיקה ביטוח מורחב בשל שיעור פציעות גבוה, כשייתכן שהביטוח הנרכש במסגרת תשלומי ההורים לבית הספר אינו מכסה את הסיכון הכרוך בפעילות זו.

 

תיקון מס' 10 לחוק הספורט קובע מפורשות כי חובת הביטוח לא תחול אך ורק לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו.

 

המשמעות היא כי אם הפעילות בחוג כרוכה בסיכון שאינו מכוסה בפוליסה של התלמיד, רשאי מפעיל החוג ואף חייב הוא לדאוג לכיסוי ביטוחי מורחב.

 לשון התיקון לחוק:

 

-

(א)      אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ביטח אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת – יהיו הגופים האחרים פטורים מביטוח כאמור.

           (א1)        חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:

(1)   ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;

(2)   ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה;

(3)   ספורטים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו.

 

תאריך עדכון אחרון: 14.9.2016