המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > מבצעי סוף עונה וסיילים מיוחדים - ממה חשוב להישמר?

מבצעי סוף עונה וסיילים מיוחדים - ממה חשוב להישמר?
 
מבצעי סוף העונה מבטיחים לנו הנחות מפתות אפילו עד 70%, אבל כאשר בודקים את המחירים, מתברר כי ההנחה לא תמיד כדאית. כיצד נוכל לברר אם היא אכן כדאית?
 
 
 
מבצעי סוף העונה מבטיחים לנו הנחות מפתות אפילו עד 70%, אבל כאשר בודקים את המחירים, מתברר כי ההנחה לא תמיד כדאית. כיצד נוכל לברר אם היא אכן כדאית?
  
 
תלונות רבות של צרכנים מגיעות אל המועצה הישראלית לצרכנות על פרסומים של מבצעים ושל מכירות סוף עונה. דוגמאות:
 
1. על אף שבבית העסק יש שלט סוף עונה, בעצם אין בו הוזלות אמיתיות.
 
2. בית העסק פרסם הנחה של 70%, אבל במקום אין פירוט של המוצרים בהנחה, ובקופה מתברר שהכוונה היא להנחה עד 70%.
 
3. לעתים, מתברר לצרכן כיההנחה הגדולה היא על פריטים בודדים, ורוב ההנחות קטנות הרבה יותר.
 
4. במקרים אחרים מפרסמים מחיר מבצע על הפריטים, אך לא מפרסמים את המחיר הקודם. כך לא ניתן לשקול אם הרכישה כדאית.
 
5. מבצע ענק מכריז "כל החנות ב-100 ₪", אך זה נכון רק לגבי פריטים בודדים, וכי אין מחירים על המוצרים.
 
6. אותיות גדולות מודיעות: "מבצע: 50% הנחה", ובאותיות קטנות כתוב: "על המוצר השני". רק בקופה מתברר שההנחה היא רק על המוצר השני, שכלל לא הייתה כוונה לקנותו. בסופו של דבר מתברר שההנחה על שני המוצרים ביחד היא רק 25%.
 
מה אומר החוק?
 
הטעיה – החוק אוסר על מעשה או מחדל העלול להטעות צרכנים בעניין מהותי בעסקה. פרסום ברבים של מבצע כמתואר לעיל עלול להטעות צרכנים בדבר: המוצרים הכלולים במבצע ( לדוגמה מוצרים של העונה הקודמת או כלל מוצרי החנות). שיעור ההנחה, המחיר הקודם לפני הנחה, כדאיות המבצע.
 
חובה לפרסם את המחיר הקודם – לפי החוק כל בית עסק חייב: לפרסם על כל מוצר את גם המחיר הקודם וגם את המחיר אחרי ההנחה או את שיעור ההנחה. להציג בנפרד את המוצרים הכלולים במבצע או לסמן אותם בסימון מיוחד. להחזיק מלאי סביר של המוצרים בהנחה.
 
אכיפה – משרד הכלכלה אחראי על אכיפת החוק. במקרה של הטעיה או של אי הצגת המחיר הקודם על מוצרים שבמבצע, ניתן לפנות אליו בתלונה.
 

האם חוקי להציג מבצע על מוצר לתקופה של מעל ל-35 ימים?
 
חוק הגנת הצרכן קובע כי מחירי מבצע יהיו בתוקף של 21 ימים רצופים, אך מה קורה אילו מחיר המבצע נמשך מעל לחודש? עו"ד זאב פרידמן, היועץ המשפטי של המועצה לצרכנות, מנמק את עמדת המועצה ממנה עולה כי הצגת המבצע אסורה על פי הדין
 
 
אל המועצה לצרכנות הגיע סוגיה צרכנית בנוגע לאופן הצגת המחיר הקודם במבצעים. עולה השאלה האם חוקי להציג מבצע מתמשך לאורך זמן העולה על 35 ימים כמבצע ואת מחירו הקודם של המרך כמחיר שהיה בתוקף בטרם חלוף 35 ימים.
 
המדובר בעוסק המציג מחיר מבצע של מוצר בעלות של 19.90 ₪ במקום מחיר רגיל של 24.90. בחלוף מועד המבצע נמכר שוב המוצר במחיר 19.90 ₪ ומצויין כי המחיר הוא במקום המחיר של 24.90. נשאלת השאלה האם הדבר חוקי כאשר סך התקופה בה נמכר המוצר במחיר של 19.90 עולה על 35 ימים.
 
חוק הגנת הצרכן קובע כי על עוסק המפרסם מוצר למכירה במכירה מיוחדת, חייב לציין לגביו לא רק את מחירו, אלא אף את "מחירו הקודם". בסעיף "15. (א) נכתב: "עוסק שהודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת, יבהיר אילו טובין או שירותים כלולים בה ואילו טובין או שירותים אינם כלולים בה, את מחירם אצלו לפני המכירה ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה, וכן תנאי המכירה המיוחדת."
 
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), תשמ"ג-1983 קובעות בתקנה 6 כי: "עוסק אשר הודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין חייב לציין בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה המיוחדת; לא היה מחיר הטובין שלפני המכירה המיוחדת בתוקף 21 ימים רצופים לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת, יציין העוסק בהודעתו את התקופה שבה היה המחיר בתוקף".
 
הנה כי כן אנו נדרשים לפרשנותם של שני מושגים: האחד: מהו "מחיר קודם", והשני: מהו "מחירם בעסקו לפני המכירה המיוחדת".
 
דומה כי "מחיר קודם" הוא המחיר הקודם שהיה נהוג אצל העוסק, גם אם היה זה מחיר המוצר במסגרת מבצע קודם. בנסיבות הדוגמא שלפנינו, במחיר בקודם לאחר תקופת המבצע הראשוני צריך להיות 19.90 ₪ ומכאן שלא ניתן לקרוא למכירה שכזו מכירה מיוחדת או מבצע.
 
תימוכין לעמדתי ניתן למצוא אף בסעיף 5 שבהנחיות הממונה על הגנת הצרכן שכותרתה "פרסום והצגת מבצעים", הקובע ומדגים כך: "מחיר המוצר, לפני המבצע, אותו יש לפרסם, הוא המחיר האחרון בו נמכר המוצר. לדוגמא, אם מחירו של מוצר היה 100 ₪ ובמסגרת מבצע לתקופה מסויימת נמכר ב-50 ₪ ולאחר מכן עלה מחירו ל-70 ₪, מחיר זה אינו מבצע. אין להציגו כמבצע, הואיל ו"מבצע" זה מייצג עליה במחיר ביחס למחיר הקודם – 50 ₪ ולא הוזלה, ולכן הצגתו כמבצע מהווה הטעיה של הצרכן".
 
הנה כי כן, מחיר הקודם של המוצר הוא 19.90 ₪ ולא 24.90 כפי שמציגה החברה. לעניין זה יוזכרו הוראות סעיף 2 בחוק הגנת הצרכן האוסרות על עוסק לעשות במעשה או בחדל דבר העלול להטעות צרכן בפרט מהותי בעסקה, כשהסעיף עצמו מונה את המחיר הרגיל או הקודם של הנכס במנין הפרטים המהותיים בעסקה באומרו: בס"ק (13) "המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית;"
 
לא זו אף זו, אלא שקיומו של מחיר בנסיבות האמורות תקופה העולה על 35 ימים מעלה חשש לעבירה על הוראות הדין  כאמור, שכן, תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), תשנ"א-19912 מונה מחיר שלפני המכירה בציינו כי "המצרכים המוצעים למכירה במבצע הוזלה או במכירה מיוחדת לתקופה שאינה עולה על 35 ימים, שבתקופה האמורה מחירם נמוך מהמחיר הרגיל המוצג על גבי המצרך, ניתן להציג את המחיר הנמוך על ידי שלט או תוית מדף, שיהיה בסמוך למצרכים, ושעליו יפורטו המחיר הנמוך והמחיר הרגיל."
 
מהוראה זו ניתן ללמוד כי המחוקק ראה במחיר קודם או מחיר שלפני המכירה המיוחדת הוא המחיר שהיה בתקופה שאינה על 35 ימים, לאחרים מפסיק המחיר להיות מחיר קודם והמחיר הנמוך הופך להיות המחיר הרגיל של המוצר. המשמעות היא כי לא ניתן לקרוא למחיר מוצר "מחיר מבצע" לאורך ימים ושנים וכי לאחר 35 ימים הוא הופך למחיר הרגיל.

לפיכך, הארכת מבצעים באותו המחיר עוד ועוד לתקופה העולה על 35 ימים, תוך ציון המחיר הקודם כמחיר ההסטורי שלפני  תחילת סדרת המבצעים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועם הנחיות הממונה על הגנת הצרכן ולדעתי אף מעלה חשש לעבירת הטעיה כמשמעה בסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן לגבי המחיר הקודם.
 
נוכח האמור, במקרים שכאלה, מוצע לידע את העוסק בהוראות הדין ולבקש בהם להסיר את הצגת המבצעים האסורה לכאורה על פי הדין כאמור.
 

טיפים לצרכן

 על מנת להתגונן מפני הטעיה של מבצעי סוף עונה

 רוכשים מוצרים רק במקומות המקיימים את הוראות החוק.

 מבררים אם המבצע חל על מוצרים של העונה הנוכחית.

 מבררים את המחיר הקודם.

 כאשר ההנחה היא רק על מוצר נוסף (המוצר השני או השלישי) חשוב לשקול אם המוצר הנוסף אכן נחוץ.

 בודקים את כדאיות המבצע. דוגמה: אם ההנחה היא בת 50% על המוצר השני – למעשה, ההנחה על שני המוצרים ביחד היא רק 25%.

 כאשר הפרסום מטעה – מתלוננים במועצה הישראלית לצרכנות
 
 
עוד בנושא: