המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מהו הרובד בסיסי - חוק ביטוח בריאות ממלכתי?

שירותי הבריאות הבסיסיים, שכל תושב במדינת ישראל זכאי להם, מוגדרים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד-1994 (להלן – "חוק ביטוח בריאות ממלכתי")
בחוק הבריאות מוגדרים  השירותים הרפואיים שתושבי ישראל זכאים להם  ואופן קבלת השירותים.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נשען על  כמה עקרונות יסוד;

• כל תושב זכאי לשירותי בריאות על פי החוק (אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חוק אחר).

• המדינה אחראית למימון "סל שירותי הבריאות", כלומר רשימת השירותים הרפואיים המוגדרים בחוק ביטוח בריאות.

• קופות החולים אחראיות  לתת את "סל שירותי הבריאות" לחבריהן.

• שירותי הבריאות הכלולים ב"סל שירותי הבריאות" יינתנו לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח.

מי מפקח על יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי?
האגף לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב"ן במשרד הבריאות מפקח באופן שוטף על עמידתן של קופות החולים בדרישות החוק.
האגף למינהל הרפואה במשרד הבריאות מפקח על איכות השירות הרפואי בקופות החולים.