המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא טלויזיה, כבלים ואינטרנט > חיוב עבור ממיר- יותר ממה שסוכם

חיוב עבור ממיר – יותר ממה שסוכם

תיאור המקרה:
א' מחולון התחבר בעסקה טלפונית לשידורי טלוויזיה בכבלים, וקיבל ממיר דיגיטאלי בהשאלה תמורת תשלום פיקדון ע"ס 400 ₪. על הממיר, נאמר לו, יהיה פחת של 10% בשנה מן המחיר ששילם עבור הפיקדון, ולכן, כאשר ירצה להתנתק, יוחזר לו מחיר ההפקדה – פחות 10% על כל שנה שהשתמש בו.
לאחר 3 שנים, החליט א' להתנתק מהכבלים. על-פי החישוב שלו, היה זכאי להחזר של 292 ₪ מן הפיקדון ששילם. וכך הוא חישב:
א. בשנה הראשונה פחת של 10% מהפיקדון: 40 ₪. נותרו בפיקדון: 360 ₪. 
ב. בשנה השנייה פחת של 10% מהסכום שנותר בפיקדון: 36 ₪. נותרו
     בפיקדון: 324 ₪. 
ג. בשנה השלישית 10% מהסכום שנותר בפיקדון: 32 ₪. נותרו
    בפיקדון: 292 ₪. 
לפי החישוב הזה, הפחת מן הפיקדון של 400 ₪ לכל שלוש השנים  הוא 108 ₪. לכן ההחזר צריך להיות: 292 ₪. אך א' קיבל החזר בסך 99 ₪ בלבד.
 
תגובת החברה על סכום ההחזר הנמוך מן המוסכם
לדברי החברה, הפחת הוא ממחיר העלות שלהם בהתאם להוראות הרישיון. עלות רכישת הממיר היא 1000 ₪, ולכן הפחת הוא 10% מ-1000 ₪ ולא מן המחיר ששילם א': 400 ₪.
 
א' טוען כי בעת ההתחברות אמר לו נציג המכירות כי הפחת יהיה על המחיר שהפקיד, כלומר: מ-400 ₪. כמו כן, הוא טוען שהוא לא ראה את החוזה שלו בעת ההתחברות, ורק בעת ההתנתקות הפנתה אותו החברה אל החוזה האחיד המתוקן, אשר פורסם באתר האינטרנט של החברה.
ואכן, בחוזה האחיד המתוקן כתוב כי הפחת על הפיקדון יהיה לפי עלות הממיר לחברה. אך החוזה הזה פורסם רק בשנת 2006, ואילו א' התחבר בשנת 2004.
 
פנייה אל המועצה הישראלית לצרכנות 
א' פנה אל המועצה לצרכנות. לדבריו, אמנם הוא הפסיד 200 ₪, אך רבים אחרים, כנראה, הפסידו סכומים גדולים יותר. לכן יש כאן עניין ציבורי.
 
הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל מיטל בשרי, המטפלת בפניות הציבור במועצה לצרכנות. מיטל פנתה אל החברה לשידורי טלוויזיה בכבלים, וביקשה לקבל העתק מחוזה ההתקשרות שלה עם הצרכן, אשר מצוין בו כי הפחת ממחיר הממיר יהיה 10% מהמחיר ששילמה עבורו החברה, ולא מערך הפיקדון שהצרכן שילם.
החברה אמנם אישרה את דברי הצרכן, אך המשיכה לטעון כי זהו סכום ההחזר הכספי המגיע לצרכן – על-פי החוזים החדשים, התואמים את הוראות הרישיון.
מיטל בשרי פנתה שוב וביקשה העתק של ההסכם שלפיו הצרכן מיודע כי הפחת יורד מערכו של הממיר (1000 ₪), ולא מעלות הפיקדון (400 ₪).
 
התוצאה:
לאחר פניות המועצה לצרכנות, החליטה החברה לשידורי טלוויזיה בכבלים לזכות את חשבונו של א' לפי ערך הפיקדון ששילם (400 ₪), ולא לפי העלות לחברה (1000 ₪), כפי שחושב תחילה, מבלי להגיב לעניין.