המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > ביטול עסקה יחידות נופש

ביטול עסקה יחידות נופש. מה קובע התיקון החדש לחוק?

תיקון מספר 37 לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכנים לבטל מנוי לתקופה קצובה לרכישת יחידת נופש בכל עת, גם לאחר המועדים המפורטים בחוק ומגביל את דמי הביטול שרשאי העוסק לגבות.
 
 
 
 
 
 
 

 
שאלות ותשובות כלליות

 

מהי יחידת נופש?

איך ניתן לבטל עסקה לרכישת יחידת נופש?

תוך כמה זמן ניתן לבטל עסקה ללא קנסות?

 

 

ביטול עסקה לרכישת יחידת נופש שבוצעה לפני 24.3.14

 

ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום המועד השנתי הסמוך לאחר מועד מסירת הביטול.


אם נמסרה הודעת הביטול במהלך המועד השנתי – בתום אותו מועד.
"המועד השנתי" הנו התקופה בשנה הקלנדרית שבה יש לצרכן זכות שימוש ביחידת הנופש על פי העסקה.


דוגמא: מועד זכות הנופש של משפחת לוי הנו בין התאריכים 19.10.14 ל – 26.10.14.


במקרה שהגב' לוי שלחו הודעת ביטול ביום 10.10.14 הביטול ייכנס לתוקף ביום 27.10.14.


במקרה שהגב' לוי שלחה הודעת ביטול ביום 20.10.14 הביטול ייכנס לתוקף ביום 27.10.14.


במקרה שהגב' לוי שלחה הודעת ביטול ביום 1.11.14 הביטול ייכנס לתוקף ביום 27.10.15.במקרה של ביטול עסקה במועד הקבוע בחוק העוסק אינו רשאי לגבות מהצרכן דמי ביטול, או סכום כלשהו בשל הביטול.


בעסקאות שבוצעו לפני 24.3.14 העוסק רשאי שלא להשיב לצרכן את החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש בעד זכות השימוש בה בעד התקופה שממועד כניסת הביטול לתוקף ואילך.

 

 

 

ביטול עסקה לרכישת יחידת נופש שבוצעה לאחר 24.3.14

 

ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום המועד השנתי הסמוך לאחר מועד מסירת הביטול.

 

אם נמסרה הודעת הביטול במהלך המועד השנתי – בתום אותו מועד.

 

המועד השנתי הנו התקופה בשנה הקלנדרית שבה יש לצרכן זכות שימוש ביחידת הנופש על פי העסקה.

 

דוגמא: מועד זכות הנופש של משפחת לוי הנו בין התאריכים 19.10.14 ל – 26.10.14.

 

במקרה שהגב' לוי שלחו הודעת ביטול ביום 10.10.14 הביטול ייכנס לתוקף ביום 27.10.14.

 

במקרה שהגב' לוי שלחה הודעת ביטול ביום 20.10.14 הביטול ייכנס לתוקף ביום 27.10.14.

 

 

במקרה שהגב' לוי שלחה הודעת ביטול ביום 1.11.14 הביטול ייכנס לתוקף ביום 27.10.15.

 

במקרה של ביטול עסקה במועד הקבוע בחוק העוסק אינו רשאי לגבות מהצרכן דמי ביטול, או סכום כלשהו בשל הביטול.

 

 

 

תנאים לקבלת החזר כספי

 


על העוסק להשיב לצרכן כל סכום שהצרכן שילם בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף בתוספת הפרשי הצמדה מיום התשלום עד יום החזרת הסכום, או יבטל את חיובו בעד תקופה זו והכל למעט הסכומים שהוא רשאי לגבות, כפי שיפורט בהמשך.

 

אם הוחל בביצוע העסקה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן את התשלומים הבאים בלבד:


1. החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש בעד זכות השימוש שיש לצרכן בה עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

 


לדוגמא: למשפחת לוי הייתה זכות לשימוש ביחידת הנופש במשך 5 שנים עד למועד כניסת הביטול לתוקף. לכן, העוסק רשאי לגבות את החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש עבור 5 שנים אלה ולהשיב למשפחת לוי את היתרה.

 


2. 50% מהסכום שנותר ממחיר יחידת הנופש לאחר ניכוי הסכום לפי פסקה 1 ובתנאי שהעוסק לא הגביל את זכותו של הצרכן להעביר את זכויותיו לפי החוזה לאחר לרבות בדרך של חיוב בתשלום.

 


במקרה שהעוסק הגביל את בעל יחידת הנופש להעביר לאחר את יחידת הנופש, או התנה את ההעברה בתשלום – לא יהיה רשאי העוסק לגבות 50% מהסכום שנותר כמפורט בסעיף זה.