המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > התקשרויות עם גני ילדים, משפחתונים ומעונות בתקופת הקורונה - כל המידע ותשובות לשאלות

התקשרויות עם גני ילדים, משפחתונים ומעונות בתקופת הקורונה - כל המידע לצרכן ותשובות לשאלות 

 

הילד רשום לגן בפיקוח משרד העבודה והרווחה? מהן זכויותיי בתקופת ההשבתה שהתקיימה בחודשים מרץ – מאי 2020? עמדת המועצה והנחיות להורים

 

 

שימו לב: סוגיה זו מתייחסת לגנים ומעונות המפוקחים על-ידי משרד העבודה. לרשימת הגנים המפוקחים מתוך אתר משרד העבודה לחצו כאן >>

 

משרד העבודה והרווחה פנה בתאריך 22.3.20 לרשויות המקומיות ולארגונים המוכרים המפעילים מעונות יום ומשפחתונים ומסר כי בהתאם לחוק, הורים לא ישלמו עבור התקופה שבה לא התקיימה פעילות, וזכויותיהם לא יפגעו לאחר החזרה לשגרה. בנוסף, הגן מחויב להחזיר להורים תשלום יחסי עבור הימים  שבהם לא התקיימה פעילות במעונות היום ובמשפחתונים.

 

לצפיה במכתב שנשלח מטעם משרד העבודה לחצו כאן >>

 

הילד רשום לגן פרטי. מהן זכויותיי בתקופת הסגר שהתקיים בחודשים מרץ – מאי?


לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, השבתת מוסדות החינוך בהתאם להחלטת הממשלה הנה הפרת חוזה בשל סיכול, המקימה עילה להשבת התמורה. במצב זה לא ניתן לדרוש מהצרכנים לשלם עבור תקופת ההשבתה מאחר שלאור הנסיבות החדשות והבלתי צפויות לא ניתן לקיים את החוזה כפי שהוסכם. ראו פסק דין בעניין דומה בו גן ילדים נסגר בהוראת פיקוד העורף עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה ונפתחו תיקי הוצאה לפועל נגד הורי הילדים שביטלו את השיקים. בית המשפט קבע כי אין לדרוש תשלום עבור שירות שלא סופק. 

 

לצפיה בפסק בדין לחצו כאן >>


ביום 7.7.20 הרשות להגנת הצרכן פרסמה מתווה להסדרת החוזים עם גני ילדים, שאומץ על ידי משרד המשפטים, ולפיו יש לפעול להחזר עבור הימים שבהם הגן לא פעל - בהשבת ימי פעילות, או בהשבת כספים בניכוי ימי חופשה עבור חגים ומועדים כמפורט במתווה: עבור חודש מרס 2020 הגן רשאי לבחור בין השבה של 5 ימים או להפעיל את הגן 5 ימים באוגוסט. עבור חודש אפריל יש להחזיר את מלוא התמורה, ועבור חודש מאי ניתן לבחור בין השבת התמורה עובר 7 ימים לבין 7 ימים באוגוסט.


בגן הפרטי דורשים ממני לחתום על חוזה לשנת תשפ"א או התחייבות הקובעים שבמקרה שלא תתקיים פעילות בגן (סגר, בידוד וכו') ההורים יידרשו לשלם שכר לימוד מלא. האם התנאי חוקי?


לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, תנאי בחוזה אחיד המחייב את הורי הגן לשאת בתשלום המלא במקרה של סגירת הגן, הנו תנאי מקפח בחוזה אחיד מאחר שהוא מקנה לגן באופן בלתי סביר תרופה שאינה עומדת לו לפי הדין, וכן מאחר שהוא פוטר את הגן מאחריות שהייתה מוטלת עליו ע"פ הדין אלמלא אותו תנאי.

 

לצפיה בעמדת המועצה לצרכנות לחצו כאן >>


לבית המשפט הסמכות לבטל, או לתקן תנאי מקפח בחוזה אחיד, ובנסיבות העניין להורות כי סעיף הקובע המשך תשלום בעת שהגן מושבת ולא ניתן שירות, הנו מקפח ויש לבטלו (ראו סעיף 3 לחוק החוזים האחידים תשמ"ג – 1982).


בחוות הדעת שפרסם משרד המשפטים באוגוסט 2020, קבע משרד המשפטים שיש להימנע מהכללת תנאי זה בחוזי ההתקשרות שכן התנאי מקפח לכאורה משום שהוא פוטר את הגן, באופן מלא או בחלק משמעותי, מאחריות שהייתה מוטלת עליו על-פי דין אילולא אותו תנאי ,או מסייג באורח בלתי סביר את האחריות שהייתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי. 

 

לצפיה בחוות הדעת של משרד המשפטים לחצו כאן >>מה קובע המתווה של משרד המשפטים?


בהתאם להמלצות משרד המשפטים, במקרה של הפסקת פעילות הגן בשל סגר או בידוד, יחולו ההוראות הבאות:


א.במקרה שהפסקת פעילות הגן לא תעלה על 14 יום - ההורים ישלמו עד 30% מגובה שכר הלימוד בגין תקופה זו.


ב.במקרה שהפסקת פעילות הגן תמשך בין 15 ל-30 ימים ברציפות, ההורים ישלמו 10% משכר הלימוד, בתנאי שהגנים יהיו רשאים להוציא את העובדים לחל"ת, או לא לשלם את שכרם בגין התקופה האמורה על פי דין. ככל שהגנים יישאו בעלות שכר עבודה למשל משום שלא תתאפשר הוצאת העובדים לחל"ת, ניתן לגבות עד 30% מגובה שכר הלימוד גם בגין התקופה האמורה.


ג.במקרה שהפסקת פעילות הגן תמשך למעלה מ - 30 יום ברציפות, לא תושת על ההורים כל השתתפות בשכר הלימוד בגין התקופה האמורה, וזאת מתוך הנחה כי הנהלות הגנים יקבלו סיוע מהמדינה על דרך של מתן מענקים וכן השתתפות המדינה בשכר העובדים על דרך של הכרה בחל"ת.


הילד רשום לגן פרטי ונכנס לבידוד. האם אני זכאי להחזר כספי?


אם הילד נכנס לבידוד והגן ממשיך בפעילות רגילה, ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי.


הגננת בגן הפרטי נכנסה לבידוד ולא נמצאה לה מחליפה. הגן נסגר. האם אני פטור מתשלום שכר הלימוד?


ע"פ המתווה המוצע ע"י משרד המשפטים, במקרה שהגננת יצאה לבידוד ולא נמצאה לה מחליפה, ההורים לא יישאו בעלויות (למעט ימי חופש עבור חגים ומועדים).

 

אני זכאי להחזר כספי מהגן הפרטי. מתי אקבל אותו?


בהתאם להמלצת משרד המשפטים, החזר כספי מהגנים הפרטיים ייעשה עד לתום תקופת ההתקשרות במטרה למנוע פגיעה משמעותית בתזרים ההכנסות וההוצאות של הגנים ולאפשר את המשך פעילותם לאורך שנת הלימודים.