המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > פעולות כספיות לסוף השנה שיחסכו לכם הרבה כסף

פעולות כספיות לסוף השנה שיחסכו לכם הרבה כסף
 
שלומי טבח עו"ד ורו"ח, ממשרדו של עו"ד מאיר מזרחי ושות', עושה סדר ומרכז עבורכם את כל הזכויות לקראת תום שנת המס לאזרחים (שכירים ועצמאים) שמימושן שווה לכם הרבה כסף
 
כסף
 
עו"ד ורו"ח שלומי טבח

סוף השנה האזרחית מתקרב – ויש לנו הזדמנות חד שנתית להחזרים כספיים מרשויות המס- לשכירים ולעצמאים. ניתן להגיש בקשה להחזר מס, לדאוג לחסכון פנסיוני פטור ממס לעצמאיים, להגיש בקשה למענק עבודה ועוד. המועצה לצרכנות ריכזה עבורכם את כל הזכויות לקראת תום שנת המס לאזרחים (שכירים ועצמאים) שמימושם- שווה לכם הרבה כסף.

הטבות בגין הפקדות לאפיקים פנסיוניים

הפקדות לקופת גמל לקצבה
שכירים ועצמאיים זכאים לניכויים ולזיכויים בגין הפקדות כספים לקופות גמל לקצבה. ההטבות יינתנו גם בגין בן /בת הזוג וגם בגין ילדיהם מעל גיל 18. הפקדות בגין הורים לא מזכות בהטבות. יחידים שמלאו להם 50 זכאים להטבות מוגדלות. יש לציין שכספים שהופקדו במסגרת יחסי עובד מעביד החל משנת 2005 לא ניתן למשוך אותם לפני גיל 60. אדם שמגיע לגיל 60 יכול למשוך את הכספים גם ללא פרישה מהעבודה.

הפקדות בגין אבדן כושר עבודה
החוק מאפשר לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד או משכורת לנכות כהוצאה את ההוצאות בגין הפרמיה שמשולמת בגין ביטוח אבדן כושר עבודה בשיעור של עד 3.5% מגובה ההכנסה החייבת.

הפקדות בגין קרן השתלמות
עצמאים זכאים לנכות הוצאות בגין הפקדת כספים לקרן השתלמות לעצמאיים עד לשיעור של 4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרת הכנסה של 264,000 ₪.

הטבות בגין הפקדות לביטוח חיים
שכירים ועצמאים זכאים לזיכוי מס ב- 25% מן הסכומים ששילמו בעצמם או באמצעות בן זוגם בגין ביטוח חייהם או ביטוח חיי בני הזוג. גובה הזיכוי לא יעלה על הגבוה מבין סך של 2,040 ₪ או הנמוך מבין 5% מההכנסה המזכה במידה וליחיד אין הכנסת עבודה לבין 7% מהכנסתו המזכה במידה ויש לו הכנסת עבודה. בעקבות הסעיף הזה בחוק משווקות חברות הביטוח בישראל תוכניות חסכון פרטיות המשולבות עם ביטוח חיים למקרה מוות.

הטבות לעולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר
 
עולה חדש ותושב חוזר ותיק
"תושב חוזר ותיק"- יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות. זכאים לפטור ממס על כלל הכנסותיהם שמקורן מחוץ לישראל במשך עשר שנים מיום העליה או החזרה לארץ ללא תלות במועד רכישת הנכס. (למעט נכס שהתקבל במתנה מיום 1.1.2007). כמו כן הם זכאים לפטור מהגשת דוח בשל ההכנסות הפטורות, ופטור מהגשת הצהרת הון לגבי נכסים בחו"ל למשך עשר שנים. בנוסף זכאים עולה חדש ותושב חוזר ותיק לנקודות זיכוי (=הנחה במס) שווי כל נקודת זיכוי 2616 ש"ח בשנה) במשך 42 חודשים מיום העליה לארץ.

תושב חוזר
"תושב חוזר"- יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות נוספות לפחות. יהיה פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות מישראל או מחוץ לישראל או שמקורן מנכסים מחוץ לישראל שאינן הכנסות מעסק. הפטור יחול על הכנסות מקצבה, תמלוגים, דמי שכירות, ריבית ודיבידנד מנכסים מחו"ל, וכן על הכנסות מריבית ודיבידנד שמקורן מנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים.

נקודת זיכוי לחייל משוחרר
 
חייל משוחרר זכאי לקבל זיכוי בעד הכנסה מיגיעה אישית למשך 36 חודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר (צה"ל, משמר הגבול, משטרה ושירות לאומי).

חייל ששירת לפחות 23 חודשים מלאים וחיילת ששירתה 22 חודשים מלאים זכאים ל 1/6 נ"ז במשך 36 חודשים.

חייל וחיילת ששירתו בשירות סדיר פחות מ 23/22 חודשים יקבלו 1/12 נ"ז לחודש במשך 36 חודשים.

נקודות זיכוי ליחיד בגין ילדים במשפחה חד הורית
 
החוק מאפשר מתן הקלות במס ליחיד חד הורי שילדיו בחזקתו, יחיד חד הורי שילדיו אינם בחזקתו וכן להורה יחיד במשפחה חד הורית (למשל אלמן/אלמנה).

זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית ומשלם מזונות

החוק מעניק נקודת זיכוי אחת נוספת לגרוש שהתחתן בשנית ומשלם מזונות לבת זוגו.

נער
 
יחיד מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18 זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת גם אם הוא תושב חוץ. במיד והנער נשוי ולא עובד, בן זוגו יקבל את נקודת הזיכוי.

זיכוי בגין לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע
 
תואר ראשון - מי שסיים לימודים בשנת 2007 ואילך יקבל נקודת זיכוי אחת כמספר שנות לימודיו האקדמיות (עד 3 שנות מס)
 
תואר שני - מי שסיים לימודים לתואר שני זכאי ל- 1/2 נקודת זיכוי כמספר שנות הלימודים עד 2 שנות מס.

לימודי מקצוע - מי שלמד לימודי מקצוע כולל הוראה בהיקף של 1700 שעות לימוד לפחות יקבל החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים 1/2 נק' זיכוי בכל שנה כמספר שנות הלמודים עד 3 שנים.

זיכוי בגין נטול יכולת

נטול יכולת הוא משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות, עיוור, בלתי שפוי ומפגר.

החוק מעניק זיכוי בגין החזקת ילד בן זוג או הורה נטול יכולת במוסד או זיכוי בגין ילד נטול יכולת (לפי אחת האפשרויות).

זיכוי בגין תרומות

יחיד התורם למוסד ציבורי כהגדרתו בפקודה שקיבל אישור מיוחד משר האוצר זכאי לקבל זיכוי (הפחתה מחבות המס) בשיעור של 35% מסך התרומות. הזיכוי יינתן בתנאי שסך התרומות השנתי גבוה מ- 190 ₪ בשיעור של 35% מהסכום הנמוך מבין סכום התרומה בפועל או 30% מההכנסה החייבת ועד תקרה של 9,322,000 ₪. תרומות שעלו על התקרה ולא ניתן עליהם זיכוי תועברנה לשנים הבאות עד למקסימום של 3 שנים.

הפקדות לביטוח לאומי

יחיד שמשלם לביטוח לאומי סכומים בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי (הפחתה) בגובה 52% מהסכומים ששולמו כדמי ביטוח. הניכוי יינתן על כל הסכומים ששלמו בפועל בשנת המס, גם אם מדובר בתשלום חובות בגין שנים קודמות; הניכוי יינתן על תשלומים עבור דמי ביטוח בלבד ולא בגין מס בריאות; הניכוי לא יינתן בגין קנסות, ריביות, והפרשי הצמדה בגין פיגורים בתשלום.
 
פטור לנכים ועיוורים

הכנסות מיגיעה אישית של נכים ועיוורים שנקבעה להם נכות בשיעור של 100% (או 90% בחישוב מצטבר בגין מס' איברים) זכאית לפטור ממס כמפורט להלן:

• תקופת נכות של 365 ימים ומעלה- פטור על הכנסה בסך של עד 615,000 ₪.

• תקופת נכות של 185 ימים ועד 364 ימים- פטור על הכנסה בסך של עד 73,800 ₪.

• במקרה שההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה נמוכה מ- 73,800 ₪ או שלא הייתה הכנסה כאמור, יינתן פטור ממס גם על הכנסות שאינם מיגיעה אישית עד לסך כולל של 73,800 ₪.

• במקרה שהייתה לנכה הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתוכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעות גוף יינתן פטור על הכנסות ריבית עד לסכום כולל של 303,600 ₪.

• במקרה שתקופת הנכות שנקבעה היא לגבי חלק משנת המס יחול פטור יחסי לפי יחס תקופת הנכות.

החזרי מס לשכירים

הוראות החוק קובעות כי כאשר אדם אינו חייב בהגשת דוח ונוכה ממנו מס במקרו בסכום העולה על המס שהוא חייב בו על הכנסותיו באותה שנה, הוא רשאי להגיש בקשה להחזר מס. הזכאות להגשת הבקשה תוגש לא יאוחר מתום שש שנות מס שלאחר שנת המס שלגביה מבוקש ההחזר. החזר המס יתבצע תוך שנה מיום שנערכה השומה או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס לפי המאוחר. החזר המס יינתן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 4% שיצברו מתום שנת המס שלגביה הוגש או מיום התשלום, לפי המאוחר ועד ליום ההחזר.

להלן רשימת מצבים בהם קיימת סבירות לקיומו של החזר מס:
א. מילוי לקוי/שגוי של טופס 101 על ידי העובד ואי עדכון פרטים שהשתנו (לידת ילד, נישואין וכד')
ב. עבודה אצל שני מעסיקים או יותר
ג. עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס
ד. קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב
ה. שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה
ו. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים
ז. תרומות למוסד ציבורי מוכר
ח. בעיות רפואיות של העובד או בני משפחתו
ט. מעבר לאזור עדיפות לאומית (ערי פיתוח, גליל, רמת הגולן, נגב וכו')
י. עולים חדשים ותושבים חוזרים
יא. חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום סיום שירות החובה שלהם
יב. מסיימי תואר ראשון
יג. תשלומי מזונות
יד. ילדים במסגרות חינוך מיוחד
טו. מכירת נכס (שבח/רווח הון)
טז. הפסדים ורווחים בשוק ההון
יז. אבות לילדים בגילאי 0-5

מענק עבודה מס הכנסה שלילי

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, זאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.

מעגל הזכאים למענק הורחב וניתנו הקלות להורים עובדים במשפחות חד הוריות, לעובדים עם מוגבלות ולעצמאים. להורים עובדים במשפחות חד הוריות הורחב טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה, לדוגמה - טווח ההכנסה של הורה במשפחה חד הורית עם שלושה ילדים ומעלה, הורחב ל: 1,270 – 11,520 ₪.
 
עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום" יוכלו ליהנות מהמענק גם אם אין להם ילדים או שטרם מלאו להם 55 והם ייהנו ממענק גם בשכר גבוה משאר האוכלוסייה. עצמאים מקבלים את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב הקודם שקיבלו את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים.