המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מי זכאי לכיסוי על פי פוליסת ביטוח הבריאות?

רק מבוטח אשר ביקש להצטרף לתכנית ביטוח בריאות, התקבל לביטוח על ידי חברת הביטוח ומשלם את דמי הביטוח, יהיה זכאי לזכויות המוגדרות בתנאי הפוליסה.
בפוליסת ביטוח בריאות פרט קיימת בדרך כלל תקופת אכשרה, המתחילה במועד הצטרפות המבוטח לתכנית ונמשכת עד 3 חודשים (בהתאם לתכנית ולכיסויים השונים).  בתקופה זו משלם המבוטח את דמי הביטוח, אולם אין לו זכויות. מקרה ביטוח אשר אירע בתקופת האכשרה כמוהו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת הביטוח, ואין לו כיסוי בפוליסה.
בפוליסות ביטוח בריאות קיימים חריגים, מקרי ביטוח שבהם לא תהיה חייבת חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח. ברוב פוליסות הבריאות קיימים חריגים למקרי ביטוח הקשורים, לדוגמה, במחלות שהיו קיימות לפני ההצטרפות לביטוח, בטיפולים ניסיוניים, בספורט אתגרי, כגון סקי וצלילה, בספורט מקצועני שבצדו שכר וכיוצא באלה.