המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מי מאשר, בודק ומבקר את חברות הביטוח?

המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מפקח על חברות הביטוח. פעילות חברות הביטוח מוסדרת מבחינה חוקית באמצעות חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, חוק חוזה הביטוח, וכן באמצעות חוזרים, תקנות וצווים של המפקח על הביטוח.
כל פוליסות הפרט לביטוח בריאות, על כל תנאיהן ותעריפיהן, חייבות להיות מאושרות מראש על ידי המפקח על הביטוח. הפוליסות  חייבות לעמוד בכל ההסדרים החוקתיים הקיימים, וכל שינוי בהן מחייב אישור מראש של המפקח.
תפקידו המרכזי של המפקח הוא להגן על כל מבוטח הרוכש במיטב כספו פוליסה לביטוח בריאות, והוא מגדיר תקנות בכל הנושאים הקשורים בהגנת המבוטח: הכתבת תנאי מינימום לחברות הביטוח והקפדה על הגדרות רחבות וברורות  ועל גילוי נאות ומלא של התנאים המחייבים את המבטח.