המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > השפעת שינוי המע"מ על עסקאות שטרם הושלמו

 

השפעת שינוי המע"מ על עסקאות שטרם הושלמו

 

 

חוק הגנת הצרכן מחייב עוסק להציג את המחיר הכולל, לרבות המע"מ. אולם נקבע גם כי העוסק רשאי, במשך 7 ימים מיום שהופחת שיעור המע"מ, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההפחתה, בתנאי שציין באופן בולט במקום העסק כי המחירים אינם כוללים את שיעור המס המופחת.

 

עסקה לרכישת מוצר – שיעור המע"מ יקבע לפי מועד מסירת המוצר בפועל

 

כאשר מדובר על עסקה לרכישת מוצר כגון, מכונת כביסה מחשב מכונית וכיו"ב המועד הקובע לחיוב במע"מ הוא מועד מסירת המוצר בפועל לצרכן.

 

כלומר, כאשר הצרכן רכש מוצר והוא נמסר לו לפני יום 1.10.15, העסקה תחוייב במע"מ בשיעור של 18%, אף אם התמורה, במלואה או בחלקה, שולמה לאחר יום 1.10.15.


לעומת זאת, כאשר המוצר שרכש הצרכן נמסר לו החל מיום 1.10.15, תחוייב מלוא התמורה עבור העסקה במע"מ בשיעור של 17%, אף אם התמורה, במלואה או בחלקה, שולמה לפני יום 1.10.15.

בהתאם לכך, אם צרכן רכש מספר מוצרים שחלקם סופקו לפני שינוי המע"מ וחלקם לא, המע"מ החדש יחול רק על המוצרים שסופקו לאחר יום השינוי.

 

שירות חד פעמי – שיעור המע"מ יקבע לפי מועד מתן השירות

 

הכלל:


כאשר מדובר על עסקה לקבלת שירות חד פעמי כגון: תיקונים, ספר, הסעה במונית, הובלה, שירותי תיירות, וכיוב' המועד הקובע הוא מועד מתן השירות. כלומר, אם השירות ניתן עד ליום 30.9.15 יחול על העסקה מע"מ בשיעור של 18%. לעומת זאת, אם המועד למתן השירות נקבע החל מיום 1.10.15 יחול על העסקה מע"מ בשיעור של 17%.


יוצא מן הכלל:


הדבר שונה כאשר מדובר על שרות שניתן על ידי מי שנחשב לבעל מקצוע חופשי** או בעלי עסקים קטנים*** במקרה זה המס מחויב על בסיס מזומן, כלומר תשלום המע"מ מתבצע במועד שבו מבוצע התשלום בפועל.


**בעל מקצוע חופשי: עורך דין, רואה חשבון, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, יועץ ארגוני, יועץ מס, מתורגמן, עורך פטנטים, מודד, אגרונום וכיוב'


*** עסקים קטנים - שמחזורם השנתי אינו עולה על 15 מליון ₪.

 

שרות מתמשך

 

בעסקה לקבלת שירות מתמשך נבחין בין:


1. שירות מתמשך שניתן לחלוקה על בסיס התחשבנות חודשית כגון, שירותי תקשורת, שירותי תחזוקה וכיוב' - במקרה זה השירות יחויב בהתאם לשיעור המע"מ שחל בחודש שבו ניתן השירות.


לדוגמא, חשבונית אשר תונפק ביום 20.10.15 עבור שירותים שניתנו בחודש ספטמבר תחוייב במע"מ בשיעור של 18%.


2. שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו, כגון, שירות אחריות, שירותי תמיכה וכיוב' – במקרה זה, שיעור המע"מ יקבע בהתאם למועד התשלום או למועד סיום מתן השירות לפי המוקדם מביניהם.


3. מנוי - מנוי לתיאטרון, מנוי לעיתון וכיוב' – במקרים אלו המע"מ יחול על התשלום בהתאם למועד התשלום בפועל.

 

רכישת דירהכאשר מדובר ברכישת דירה המועד הקובע לעניין שיעור המע"מ הוא מועד מסירת החזקה לידי הקונה, מועד רישום הדירה על שמו של הקונה או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם. לפיכך, יש להבחין בין המקרים הבאים:


1. במקרה שהדירה תועבר לרשות הקונה לאחר 1.10.15: כל תשלום שבוצע עד ליום זה יחויב במע"מ בשיעור של 18% וכל תשלום שיבוצע החל מיום זה יחויב במע"מ בשיעור של 17%.


2. במקרה שהדירה הועברה לרשות הקונה לפני יום ה-1.10.15: שיעור המע"מ החל על מלוא מחיר העסקה הוא 18% גם אם טרם שולמה מלוא התמורה.


 

להנחיות נוספות מתוך אתר רשות המיסים לחצו כאן >>