המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > חובות העוסק


חובות העוסק בביטול עסקה

 העוסק חייב להשיב לצרכן את התמורה או לבטל את חיובו (בניכוי דמי ביטול ודמי התקנה במידת הרלוונטיות).

החזרת התמורה תהייה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן, או במועד קרוב לכך באופן הבא:

- שולם במזומן- יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן. תוך עד 7 ימי עסקים.

- שולם בצ'ק שנפרע כבר- יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן תוך 5 ימים.

- שולם בצ'ק שלא נפרע עדיין- יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן תוך 5 ימים מהמועד שנפרע.

- שולם בכרטיס אשראי- יבוטל החיוב אצל חברת האשראי של הצרכן. הזיכוי הינו בהתאם למדיניות חברת האשראי.

- שולם בכרטיס אשראי והעוסק כבר זוכה- יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן או יודיע לחברת האשראי של הצרכן שתזכה אותו מיידית.