המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > צרכנות בקליק: מדריכים > מכר מרחוק > מדריך 7א ביטול עסקת מכר מרחוק > מכתב למדריך 7א חרטה

נוסח הודעת ביטול עסקה עם הסברים

מדריך מס' 7א – שרות חד פעמי מסמך גילוי לא נמסר [סיבת הביטול - חרטה]

קובץ להורדה

 

שם מלא:

____________________

טל:

____________________

כתובת:

____________________

מס' לקוח/מס' הזמנה:

____________________

תאריך:

____________________


 

 

 

 

לכבוד

חברת _______________________- מחלקת שירות לקוחות

מען: ______________________________

בדואר רשום עם אישור מסירה במייל או בפקס

 

הנדון: הודעה על ביטול עסקת מכר מרחוק

 

א.ג.נ,

 1. ביום ____________  רכשתי מחברתכם ____________  בעלות של _________ ₪.

 2. הרכישה בוצעה באמצעות הזמנה באתר הקניות שלכם באינטרנט / הזמנה טלפונית / שליחת פקס למחלקת הזמנות .

 3. טרם קיבלתי מסמך גילוי בכתב.

 4. לאור האמור, הריני להודיעכם על ביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הקובע:
  "בעסקת מכר מרחוק, רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה..- בשרות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר" .... " בתנאי שביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השרות להינתן"

  אציין כי לאור העובדה  שמסמך הגילוי לא נמסר לי, לא החלה ספירת 14 הימים כאמור לעיל.

 5. לפיכך, אבקשכם, לזכות אותי בשווי העסקה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, תוך 14 ימים מיום קבלת מכתב זה כמתחייב מסעיף 14ה.

  (1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

  בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.


 6. כמוכן אציין כי במידה ולא תפעלו להשבת התמורה כאמור, תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול זו, אפעל למיצוי זכויותיי ובכלל זה, הזכות לפיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 10,000  כאמור בסעיף 31א (א) (4) לחוק הגנת הצרכן הקובע:

  31א (א)   נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן והעוסק הפר, בקשר לאותה עסקה, הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים:....

  (4) ביקש צרכן כי עוסק ישיב לו את החלק ממחיר העסקה ששילם או ביקש צרכן לבטל את חיובו, לפי סעיף 14ה(א)(1) או 14ה(ב)(1), בעקבות ביטול חוזה לרכישה של יחידת נופש לפי סעיף 14א(ג) או ביטול עסקת מכר מרחוק לפי סעיף 14ג(ג) – והעוסק לא השיב לצרכן את החלק ממחיר העסקה או לא ביטל את החיוב כאמור;

 

בכבוד רב,

____________________