המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > דרישה לפיצוי כספי בגין איחור במסירת דירה – הנחיות לצרכנים ומכתב להורדה

איחור במסירת דירה - הנחיות לצרכנים ומכתב להורדה לדרישה לפיצוי כספי

 

רכשתם דירה חדשה אבל הקבלן או חברת הבניה מתעכבת במסירת הדירה מהמועד הנקוב בחוזה? המועצה לצרכנות ניסחה עבורכם מכתב לדוגמה על מנת לסייע לכם במימוש זכותכם לקבלת פיצויים בגין אי מסירת הדירה

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים שטרם קיבלו פיצוי בגין האיחור במסירת דירתם, וזאת חרף פנייתם לקבלן או ליזם. המחלקה המשפטית במועצה מפרסמת את עמדתה ומצרפת מכתב דרישה שניסחה לשימושכם, הצרכנים.


פיצוי בשל איחור במסירה


סעיף 5א לחוק המכר (דירות) התשל"ג-1975 קובע כי במקרה של איחור במסירת דירה מקבלן, לתקופה העולה על 60 יום ממועד המסירה המתוכנן, הרוכש זכאי לפיצויי ללא הוכחת נזק בגובה שכר דירה של דירה דומה (בגודל ובמיקום) כפול 1.5, וזאת החל ממועד המסירה הקבוע בחוזה ולמשך 8 חודשים. לאחר תקופה זו הצרכן זכאי לקבל פיצוי בגובה שכר דירה דומה כפול 1.25 עד למסירה.


במקרה שבהסכם המכר בין הצרכן לקבלן מופיע סעיף הקובע פיצוי שונה מהקבוע בדין, ישולם הפיצוי הגבוה מבניהם.


החריג היחיד לתשלום פיצוי בגין איחור במסירת דירה, נקבע בסעיף 5א. (ג) לחוק וקובע כי מוכר הדירה לא יחויב בתשלום פיצוי, היה והאיחור נבע "כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו"


מתלונת צרכנים שהתקבלו במועצה עולה כי צרכנים שחל איחור במסירת דירתם, ופנו לקבלת הפיצוי הקבוע בחוק, נתקלו בסירוב מטעם המוכר, בטענה כי האיחור נובע ממשבר הקורונה, ומדובר בגורם שאינו נמצא בשליטתו, ועל כן יחול החריג לחובת הפיצוי הקבוע בסעיף 5א(ג) לחוק.


עמדת המועצה הישראלית לצרכנות


הוראות חוק המכר (דירות) הקובעות כי על מוכר דירה בבניה לפצות את צרכן במקרה של איחור במסירה הן הוראות מחייבות ולא ניתן להתנות עליהן, פרט למקרים חריגים ביותר בהם האיחור נובע מנסיבות שאינן בשליטת המוכר. יצוין כי נטל הראיה מוטל על המוכר.


משבר הבריאות אשר פקד את ישראל בגין מחלת קורונה אינו מהווה "כח עליון" הפותר את הקבלנים מתשלום הפיצוי הנדרש. בתקופת משבר הקורונה, הוכר המגזר הקבלני כענף חיוני וכמעט שלא הוטלו עליו מגבלות, זאת בניגוד לשאר ענפי המשק.


עמדת התאחדות הקבלנים, כפי שפורסמה בתקשורת, לפיה האיחור במסירת דירות נובע הן ממחסור של עובדים בשל משבר הקורונה והן מהעדר מענה עקב ברשויות שונות (חברת חשמל, כיבוי אש, רשויות מקומיות) בשל פעילות חלקית– אינה מקובלת על המועצה לצרכנות.


עוד יצוין כי הטענת מטעם הקבלנים אשר מפנות למתווה שהוצע על ידי הוועדה הבין משרדית של משרד המשפטים מחודש יולי 2020,הנה חסרת משמעות משפטית, שכן מתווה זה מהווה המלצה בלבד, וממילא חל על באופן מצומצם על דירות שמועד מסירתן נקבע בחוזה בין ה18/3/2020 ל-21/12/2020, והמליץ על הארכת מועד המסירה ב-40 יום בלבד. עוד יודגש, כי המתווה המוצע מותנה בהסכמת הצרכן לתנאיו. ועל כן אינו בעל משמעות מחייבת כלשהי.


אשר על כן, המועצה לצרכנות סבורה כי אי תשלום פיצוי לרוכשים במקרה של איחור במסגרת דירה, מהווה הפרה של הוראות חוק המכר (דירות) ואין להטיל על רוכשי הדירות את ההוצאות שנגרמו בגין האיחור במסירה.

 

לעמדת הממונה על חוק המכר במשרד השיכון לחצו כאן >>


מכתב להורדה ושליחה לחברת הבניה/היזם

 

המועצה לצרכנות ניסחה עבורכם מכתב לדוגמה על מנת לסייע לכם במימוש זכותכם לקבלת פיצויים בגין אי מסירת דירה במועד הנקוב בחוזה.

 

ככל שהמוכר לא ישיב לכם את הפיצוי, ניתן להגיש תלונה באמצעות אתר המועצה או לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות (בהתאם למדריך ההגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת) או לפנות לקבלת סיוע משפטי מעו"ד פרטי, במקרה והסכום התביעה עולה על 33,800 ₪, הסכום המירבי אותו ניתן לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות.

להורדת המכתב לשליחה לחברת הבניה/היזם

 

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.