המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > תיקון לחוק שירותי תעופה בתקופה הקורונה (הוראת שעה) - שאלות ותשובות

תיקון לחוק שירותי תעופה בתקופה הקורונה (הוראת שעה) - שאלות ותשובות

 

 

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה וסגירת השמיים, ביום 14.7.2020 נכנסה לתוקף הוראת שעה לתיקון חוק שירותי תעופה המאריכה את המועד להשבת כספי הצרכנים במקרה של ביטול טיסה בתקופת המשבר, לאת להבדיל מחוק שירותי התעופה (חוק טיבי) בימי שגרה.

 

חשוב לציין שחובת ההשבה חלה הן על חברות התעופה והן על המארגן. מנגד, על סוכנויות הנסיעות לסייע ללקוח לקבל החזר כספי שהרי אין לחברות התעופה אפשרות להשיב את הכספים ישירות לנוסעים.


מתי התיקון לחוק חל?


התיקון לחוק חל על טיסות שבוטלו כשמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה הוא בתקופה שבין 1.3.20 ועד ליום 31.8.2020. לשרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה האפשרות להאריך את הוראת השעה בתקופות נוספות ועד תשעה חודשים במצטבר.


מה המועד האחרון להשבת התמורה?


במקרה של ביטול טיסה ע"י חברת התעופה, על חברת התעופה או המארגן להחזיר לנוסע את התמורה ששילם, תוך 90 יום מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד ליום 14.8.2020 לפי המאוחר מביניהם.


לפיכך, אם מועד ההמראה חל עד ליום 15 במאי, המועד האחרון להשבת התמורה חל ביום 14.8.2020 ואם מועד ההמראה חל החל מיום 16 במאי 2020, על חברת התעופה/המארגן להחזיר את התמורה תוך 90 יום ממועד ההמראה.


דוגמא 1: נוסע שמועד הטיסה היה ביום 20.5.2020 זכאי לקבל החזר תוך 90 יום מהמועד הנ"ל, כלומר עד ליום 18.8.2020 (תוך 90 יום).


דוגמא 2: נוסע שמועד טיסת היה ביום 30.4.2020 זכאי לקבל החזר עד ליום 14.8.2020 ולא תוך 90 יום.


חשוב לציין: הנוסע לא חייב לבקש החזר בכתב, כי ברירת המחדל היא השבת התמורה אלא אם הנוסע בחר בחלופה אחרת.

 

חברת תעופה, או מארגן שמחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2019


מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת הרבעון השני של שנת 2019, ישיב לנוסע את התמורה בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד 1 באוקטובר 2020, לפי המאוחר, ובתנאי שמסר הודעה בכתב למנהל רשות התעופה האזרחית, על ירידה בהכנסות כאמור, עד ליום 14.8.2020.


לפיכך, אם מועד ההמראה חל עד ליום 3.7.20, המועד האחרון להשבת התמורה יחול ביום 1.10.2020 ואם מועד ההמראה חל לאחר 3.7.20, על חברת התעופה/המארגן להשיב את התמורה לצרכן בתוך 90 ימים ממועד ההמראה. זאת, בתנאי שמפעיל הטיסה או המארגן פנה לרשות התעופה האזרחית, עד ליום 14.8.2020, בעניין ירידת ההכנסות כאמור.


כיצד ניתן לבדוק אם מועד ההשבה נדחה?


ניתן למצוא את המידע באתר מפעיל הטיסה/המארגן ובאתר רשות התעופה האזרחית:


פרסום באתר חברת התעופה/המארגן על דחיית מועד ההשבה: על מפעיל הטיסה או המארגן שהודיע לרשות שדות התעופה על ירידה בהכנסות כאמור, לפרסם באתר האינטרנט שלו, במקום בולט, הודעה על דחיית המועד להשבת התמורה בשל הירידה במחזור הכנסותיו.


פרסום באתר רשות התעופה האזרחית: הרשות תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת מפעילי הטיסה והמארגנים שמסרו הודעה על ירידה במחזור הכנסותיהם ושהמועד להשבת התמורה לגביהם נדחה בשל כך;


האם חברות התעופה יכולות להציע שובר זיכוי או טיסה חלופית במקום החזר כספי?


על חברת התעופה להודיע באופן ברור לנוסעים על זכותם לבחור בין: השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי. נוסע שלא בחר באחת החלופות זכאי להחזר כספי.


ככל שהנוסע מעוניין בכרטיס חלופי או בשובר זיכוי עליו לפנות לחברת התעופה בכתב.


האם ניתן לעשות שימוש בחלק משובר הזיכוי, או להעביר אותו לאדם אחר?

 

השובר יהיה תקף לשנה לפחות ויהיה ניתן לממש אותו לרכישת כל שירות שמפעיל הטיסה, או המארגן מציע למכירה, אף אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת השובר.


הנוסע יהיה רשאי להעביר את שובר הזיכוי לאדם אחר ללא הגבלה וללא תוספת תשלום.


מה קורה אם הנוסע לא מימש את שובר הזיכוי?


נוסע שלא יממש את השובר (או חלק ממנו) עד לסיום תוקפו, יהיה רשאי לקבל את התמורה ששילם בתוך 21 ימים מהמועד שבו פנה לחברה בכתב.

 

האם הנוסע זכאי להטבות נוספות?


פיצוי כספי: הצרכן לא יהיה זכאי לפיצוי הקבוע בחוק המחושב לפי מרחק הטיסה.


שירותי לינה: במקרה שטיסה בוטלה והצרכן זקוק לשירותי לינה עד למועד הטיסה החדש, זכאותו לשירותי לינה תוגבל לשני לילות בלבד.


האם הוראת השעה תקפה גם על טיסות שהיו אמורות לצאת לפני ה-1 במרס 2020?


הוראת השעה תחול על טיסות אלה בתנאי שהטיסה הייתה מיעד שבמועד ההמראה חלה על מי שחוזר ממנו חובת בידוד בית בהתאם לצו בידוד בית.

 

האם הוראת השעה חלה על חברות תעופה זרות ועל מפעיל טיסות פנים ארציות?


החוק חל על כל מפעיל טיסה מישראל ואליה, כלומר גם על חברות זרות, ועל מפעיל טיסה פנים ארצית.

 

האם חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) והוראת השעה חלים על חברות תעופה זרות ועל מפעיל טיסות פנים ארציות?


החוק חל על כל מפעיל טיסה מישראל ואליה, כלומר גם על חברות זרות, ועל מפעיל טיסה פנים ארצית.

רכשתי כרטיס טיסה דרך סוכנות נסיעות וחברת התעופה מפנה אותי לסוכנות. מה עלי לעשות?


חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) קובע כי הנוסע רשאי לפנות לסוכנות הנסיעות ולבקש סיוע בקבלת ההטבות המגיעות לא על פי חוק. בהתאם, במקרים בהם הכרטיס נרכש באמצעות סוכנות נסיעות, אנו ממליצים לפנות בכתב לסוכנות הנסיעות ולבקש סיוע לקבלת ההחזר המגיע לו על פי החוק.

 

רכשתי חבילת נופש (טיסה ומלון) מסוכנות נסיעות. האם הסוכנות מחוייבת להחזיר לי את כספי?


חוק שירותי תעופה מתייחס גם לחבילות נופש, אבל רק לעניין החזרת התמורה של כרטיס הטיסה. ברירת המחדל קובעת החזר כספי לצרכן עבור כרטיסי הטיסה בתוך 90 ימים, או עד ליום 14.8.20 ממועד ההמראה, לפי המאוחר. לאור העובדה ששולם מחיר כולל עבור החבילה ללא פירוט מחיר כרטיס הטיסה, סכום ההחזר קבוע בתוספת לחוק (ראו טבלה בהמשך).


לגבי החזר התשלום למלון וליתר השירותים בחבילת הנופש, מומלץ לצרכן לפנות ישירות למלון וליתר ספקי השירותים ולברר מהי מדיניות הביטול בתקופת המשבר, וכן לברר האם הועבר תשלום ומה הסכום שהוחזר לסוכנות הנסיעות עבורו.


עמדת המועצה הישראלית לצרכנות, הנה כי במקרה של אי הספקת השירות, מדובר בהפרת חוזה ובנסיבות של כוח עליון קמה לצרכן טענת סיכול המקימה לו זכות להשבה מלאה. אולם בסופו של יום, בית המשפט הוא המוסמך לדון האם בנסיבות המקרה מדובר בכוח עליון והאם הצרכן זכאי להחזר כספי מלא או חלקי.

 


 

לצפיה בחוק שירותי התעופה המלא לחצו כאן >>