המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > צרכנות בקליק: מדריכים > עסקת רוכלות > מדריך 3 - מוצר סופק החוזה נמסר לא חלפו 14 ימים > מכתב למדריך 3

נוסח הודעת ביטול עסקה עם הסברים

מכתב למדריך מס' 3 – המוצר סופק, מחירו מעל 50 ש"ח החוזה נמסר, לא חלפו 14 ימים

קובץ להורדה

 

שם מלא:

____________________

טל:

____________________

כתובת:

____________________

מס' לקוח/מס' הזמנה:

____________________

תאריך:

____________________


 

 

 

 

לכבוד

חברת _______________________- מחלקת שירות לקוחות

מען: ______________________________

בדואר רשום עם אישור מסירה במייל או בפקס

 

הנדון: הודעה על ביטול עסקת רוכלות

 

א.ג.נ,

 1. ביום ____________  רכשתי מחברתכם ____________ . בעלות של _________ ₪.
 2. המוצר שרכשתי סופק לי בתאריך ____________וחוזה בכתב נמסר לי בתאריך _________.
 3. הריני להודיעכם על ביטול העסקה בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן.
 4. לפיכך, אבקשכם לזכות אותי בשווי העסקה, בהתאם להוראות סעיף 14(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

  "משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א)
  (1) ישיב העוסק לצרכן את התמורה ששילם."

 5. אני מודיעכם בזאת כי בהתאם להוראות סעיף 14(ב)(1) לחוק, המוצר עומד לרשותכם, במקום שבו נמסר לי, כלומר ב_____________  ואבקשכם ליצור קשר טלפוני לתאום איסופו על ידכם.
 6. כמוכן אציין כי במידה ולא תפעלו להשבת התמורה כאמור, אפעל למיצוי זכויותיי ובכלל זה, הזכות לפיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 10,000 כאמור בסעיף 31א (א)(3) לחוק הגנת הצרכן הקובע:

  "31א (א)   נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן והעוסק הפר, בקשר לאותה עסקה, הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים....

  (3) ביקש צרכן כי עוסק ישיב לו את מה שהעוסק קיבל מכח הסכם רוכלות, לפי סעיף 14(ב),בעקבות ביטול ההסכם לפי סעיף 14(א) – והעוסק לא השיב לצרכן את מה שקיבל מכח ההסכם כאמור;"

 

בכבוד רב,

____________________