המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > צרכנות בקליק: מדריכים > עסקת רוכלות > מדריך 3 - מוצר סופק החוזה נמסר לא חלפו 14 ימים

מדריך לביטול עסקת רוכלות

הגעת למדריך זה מכוון שרכשת בעסקת רוכלות, מוצר (שעלותו מעל 50 ₪). המוצר סופק לך וחוזה בכתב נמסר לך אך טרם חלפו 14 ימים מיום קבלת החוזה או המוצר.

כיצד שולחים הודעת ביטול?

מומלץ לשלוח הודעת ביטול בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, לכתובתו הרשמית של העוסק, כפי שהיא מופיעה בחוזה או בהזמנה. נוסח הודעת ביטול
באפשרותך לשלוח את הודעת הביטול באמצעות הפקס או כהודעת דואר אלקטרוני.
עליך לתעד ולשמור אסמכתא המעידה על עצם משלוח הודעת הביטול, כגון: עותק המכתב, אישור המסירה, אישור שליחת פקס, או אישור שליחת דוא"ל.

גבית דמי ביטול?

בעסקת רוכלות, העוסק אינו רשאי לחייב את הצרכן בדמי ביטול, ועליו להשיב לו את מלוא התמורה ששולמה.

הוצאות החזרת המוצר

עליך להעמיד את המוצר לרשות העוסק ובכלל זה, מתנות והטבות שניתנו לך.
הוצאות הובלת המוצר והחזרתו יחולו על העוסק.

תביעת פיצוי עונשי במקרה של אי השבת התמורה לצרכן.

במידה ולא זוכית באופן מלא, הינך רשאי להגיש כנגד העוסק תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת הוראות החוק בנוגע להחזרת התשלום. תנאי לתביעת פיצוי עונשי הוא משלוח הודעת ביטול בכתב.
בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי עד לסך של 10,000 ₪.