המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > צרכנות בקליק: מדריכים > עסקה אחרת > מוצר > מדריך 18 - חנות רכב מיבואן

מדריך לביטול עסקה אחרת

מדריך 18 - רכישת רכב מיבואן

הגעת למדריך זה מכוון שרכשת רכב מיבואן.

אם הבעלות טרם הועברה על שמך במשרד הרישוי הנך רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה.

כיצד שולחים הודעת ביטול?

אומנם החוק אינו מחייב משלוח הודעת ביטול בכתב ואולם מומלץ לשלוח הודעת ביטול בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, לכתובתו הרשמית של העוסק, כפי שהיא מופיעה בחוזה או בהזמנה.

באפשרותך לשלוח את הודעת הביטול באמצעות הפקס או כהודעת דואר אלקטרוני.

עליך לתעד ולשמור אסמכתא המעידה על עצם משלוח הודעת הביטול, כגון: עותק המכתב, אישור המסירה, אישור שליחת פקס, או אישור שליחת דוא"ל. נוסח הודעת ביטול

מה גובר? תקנות ביטול עסקה או מדיניות החזרת מוצרים של בית העסק

החוק מחייב את העוסק להציג בבית העסק במקום נראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניות החזרת המוצרים במקרים שההחזרה לא נובעת מפגם במוצר.

דע כי, האמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) גובר על מדיניות בית העסק. כלומר,העוסק אינו רשאי לקבוע מדיניות השוללת מהצרכן זכויות שהוקנו לו בחוק או בתקנות.

מועד החזרת התמורה

על העוסק להחזיר לצרכן את התמורה ששולמה במועד ביטול העסקה או עד 7 ימי עסקים

ממועד הביטול, לכל המאוחר.

אופן החזרת התמורה

אם התשלום בוצע במזומן העוסק ישיב לך את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

אם התשלום בוצע בשיק והשיק נפרע, השבת התמורה תעשה בתוך 5 ימים ממועד הפירעון.

אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, על העוסק לבטל את החיוב.

אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, והתמורה הועברה כבר לחשבון העוסק, העוסק ישיב לך את התמורה במזומן, בשיק מזומן או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שלך.

גביית דמי ביטול

העוסק רשאי לחייב את הצרכן בדמי ביטול, בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

גביית עמלת סליקה

אם התמורה שולמה בכרטיס אשראי והעוסק שילם עמלת סליקה, הוא רשאי לגבות את העמלה מהצרכן בתנאי שיוכיח לצרכן שהיא אכן שולמה.