המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 22/10/2012

בית הדין לחוזים אחידים קיבל את עמדת המועצה הישראלית לצרכנות, ודחה את בקשת חברת ניו ספורט ומרקטינג בע"מ  שביקשה לאשר את החוזה האחיד של החברה

בית הדין לחוזים אחידים בירושלים קיבל את עמדת המועצה הישראלית לצרכנות, ודחה את בקשת חברת ניו ספורט ומרקטינג בע"מ,  שביקשה לאשר את החוזה האחיד של החברה,  ופסק הוצאות בסך 11,700 לטובת המועצה לצרכנות, וסכום זהה ליועץ המשפטי לממשלה.

מדובר בבקשה שהוגשה לבית הדין לחוזים אחידים, לאישור החוזה האחיד בו מתקשרת החברה עם לקוחותיה. חברת ניו ספורט ומרקטינג בע"מ מפעילה עסק למילוי ושליחת טפסי הגרלות של מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט, בתמורה לתשלום דמי מנוי של לקוחותיה.
בית המשפט הסכים עם המועצה לצרכנות כי  החוזה מקפח ודינו להתבטל,  מאחר שאינו חושף בפני הלקוח את מספר הטורים או הטבלאות הכולל שבו הוא מחויב על-פי ההסכם. חוזה החברה לא מפרט ללקוח איזה חלק מדמי המנוי משמש עבור משלוח בפועל של טורי השתתפות בהגרלה, ואיזה חלק מדמי המנוי הוא העמלה המשולמת לחברה עבור שירותיה. לדברי בית-המשפט, הלקוח קונה "חתול בשק" - הוא לא יודע מהו המוצר או השירות שהוא מקבל בתמורה לדמי המנוי שהוא משלם. בית-המשפט קבע כי בהעדר אפשרות לברר מהי כמות הטבלאות או הטורים הנשלחים עבור הלקוח, קיימת לכאורה אפשרות שהחברה תשנה מעת לעת את מספר הטורים לפי שיקול דעתה בלבד - עניין מקפח כשלעצמו.  את הטענה כי החוזה מקפח כיוון שאינו מצוין את מספר הטורים/הטבלאות העלו גם היועץ המשפטי לממשלה ומפעל הפיס.

בית המשפט קיבל את עמדת המועצה לצרכנות, וקבע כי הדרישה בחוזה להצהיר על קבלת מתנה/הטבה, בצירוף התחייבות הלקוח להשבת המתנה/ההטבה או שיוויון בעת ביטול העסקה, היא מקפחת ודינה להתבטל.

בית המשפט קבע כי מדובר בקיפוח, כיוון שללקוח אין דרך מעשית לבדוק בעת ההתקשרות אם שווי המתנה/ההטבה המצוין במסמך אכן משקף את שוויה האמיתי של המתנה/ההטבה, וכי קיים חשש כי השווי המצוין במסמך יהיה גבוה משמעותית מהשווי הריאלי של המתנה.
בית המשפט קבע כי ההוראה בחוזה שמונעת מהלקוח להסתמך על הבטחות שניתנו לו בעל-פה על-ידי נציגי החברה מקפחת ודינה להתבטל. בית המשפט קיבל את טענת המועצה לצרכנות כי התחייבויות בעל-פה הניתנות ללקוחות מחייבות את החברה בנסיבות העניין.

בית המשפט קיבל את עמדת המועצה לצרכנות כי החוזה נוגד את הוראות החוק בעניין עסקה מתמשכת, בכך שאינו מבליט את זכות הביטול, ובקביעה כי החוזה יסתיים בתוך 5 ימים מיום שנמסרה הודעת הביטול על-ידי הלקוח, ולא בתוך 3 ימים כפי שמחייב החוק.
מנכ"ל המועצה  לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי חשיבותו של פסק הדין בהעברת מסר חד וברור לחברות עסקיות המנסחות חוזים אחידים, לפיו על החוזים לשקף את עיקרון ההגינות ביחסים בין הצדדים המתקשרים בהם, ועיקרון זה מתבטא בראש ובראשונה בגילוי מלא של כל פרטי העסקה על מנת שהצרכן ידע במדויק באיזו עסקה הוא מתקשר.