המועצה > חוק שירותי התעופה > שאלות ותשובות

 
 
 

 
 
שאלות ותשובות

האם ניתן לקבוע בחוזה הוראות המבטלות את הזכויות הקבועות בחוק?
לא, החוק גובר על כל הסכמה בין הצדדים, לא ניתן לקבוע תנאים בחוזה שיגברו על החוק, אלא אם הדבר הוא לטובת הנוסע.
גם בדיעבד לא ניתן להחתים את הנוסע על כתב ויתור על זכויות שניתנו בחוק זה.

 
אם בגלל העיכוב בטיסה פספסתי את הארוע שלשמו נסעתי לחו"ל, האם אוכל לתבוע את המגיע לי כתוצאה מכך?
חוק התעופה האמור, מאפשר קבלת הטבות בסכומים הקבועים מראש ללא צורך בהוכחת נזק מצד התובע. צרכן שנגרמו לו נזקים נוספים מעבר לעצם ההמתנה, כתוצאה מביטול טיסה, עיכובה וכיוב' רשאי לתבוע את נזקיו גם באמצעות חוקים אחרים.

 
טסתי מאירופה לישראל על פי איזה חוק אוכל לתבוע את זכויותיי?
בטיסה מאירופה לישראל חל הדין האירופי והדין הישראלי במקביל, הצרכן יכול לבחור בין פיצוי כספי על פי הדין הישראלי או על פי הדין האירופאי, אבל לא יוכל לתבוע את אותה הטבה מכח שני החוקים.
חשוב לציין כי את הפיצוי על פי הדין האירופי ניתן לתבוע רק באמצעות פנייה למוסדות אירופיים בדרישה לפיצוי, שכן בתי המשפט בארץ יפסקו על פי הדין הישראלי.

 
טסתי מישראל לאירופה על פי איזה חוק אוכל לתבוע את זכויותיי?
אם טסת בחברת תעופה אירופאית
הדין האירופאי והדין הישראלי חלים במקביל ואז ניתן לבחור כאמור בשאלה הקודמת.
 

 
איך קובעים את סכום ההשבה כאשר הכרטיס משמש לטיסה עם חניית ביניים והעילה המזכה התקיימה לגבי קטע מסוים ממסלול הטיסה?
כאשר נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים (שהות ביעד ביניים עד 24 שעות) אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה חלים כללים שונים לגבי אופן מתן ההשבה :

סוג הכרטיס הסיטואציה הפיצוי
כרטיס טיסה בכיוון אחד התקיימה עילה מזכה לגבי קטע מהטיסה.
קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי
מלוא התמורה ששולמה בעד הכרטיס
הנוסע הגיע ליעד הביניים (מנקודה א' לנקודה ב') והחליט לא לטוס ליעד הסופי (מנקודה ב' לנקודה ג') מלוא התמורה ששולמה בעד הכרטיס+ כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא (מ-ב' ל-א')
כרטיס טיסה הלוך ושוב התקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנוקדת המוצא (מנקודה א' לנקודה ב') מלוא התמורה ששןלמה בעד הכרטיס
התקיימה עילה מזכה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא כלומר: מנקודה ג' לנקודה ב' או מנקודה ב' לנקודה א' מחצית התמורה ששולמה בעד הכרטיס

 


איך קובעים את סכום ההשבה כאשר הכרטיס נקנה כחלק מחבילת תיור?

כאשר כרטיס הטיסה הופק כחלק מחבילת תיור, מחירו יחושב על פי הטבלה הבאה:

סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

מרחק הטיסה בכיוון אחד בק"מ

עד 2,000 עד 4,500 מעל 4,500
                          מחיר בש"ח
טיסת שכר או טיסה דירה במחלקת תיירים 750 1,500 2,500
טיסה סדירה במחלקת עסקים 2,000 3,500 6,250
טיסה סדירה במחלקה ראשונה 4,000 7,000 12,500מה קורה כאשר חברת התעופה או מפעיל הטיסה וכיוב' אינם פועלים על פי הוראות חוק זה?
כדי ליצור הרתעה, החוק מקנה לביהמ"ש סמכות לתת פיצוי עד לגובה של 10,000 ₪ לטובת הנוסע אם מצא שמפעיל או מארגן הטיסה הפר כלפיו כלפיו ביודעין את הוראות החוק, כלומר צרכן שזכאי להטבות לפי חוק זה, ואשר פנה לגורם הרלוונטי אך לא קיבל פיצוי לפי הקבוע בחוק, רשאי להגיש לביהמ"ש תביעה בגין זכויותיו יחד עם תביעה למתן פיצוי עונשי על הפרת הוראות החוק, עד לסך של 10,000 ש"ח.

 

הטיסה שלי בוטלה או נדחתה עקב שביתה. מה הן הזכויות שלי?
סעיף 6(ה)(2) בחוק שירותי תעופה קובע כי "נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה: (2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;"

 

התייחסות נוספת לשביתה קיימת בסעיף 7(ב): "המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד."

 

חשוב לציין כי שביתה או השבתה תיחשב למוגנת רק כאשר היא נעשית בהתאם להוראות חוק ישוב סכסוכי עבודה תשי"ז-1957 ועל הצרכן לבדוק זאת. יחד עם זאת, קמה לצרכן הזכות לתבוע פיצויים גם מכח דיני הנזיקין אולם בית המשפט אינו מחייב את הנתבעות בפיצויים לדוגמא ללא הוכחת נזק.