המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > ביטול מנוי לחדר כושר

קשה באימונים – קל בביטול. מה קובע התיקון לחוק בנוגע לביטול מנוי לחדרי כושר?

החל מחודש ספטמבר 2014 נכנס לתוקפו תיקון מספר 37 לחוק הגנת הצרכן המאפשר לצרכנים לבטל בכל עת מנוי לתקופה קצובה במכון כושר ומגביל את דמי הביטול שרשאי מכון הכושר לגבות. הסבר התיקון, דוגמאות ותשובות לשאלות .
 
 
החל מחודש ספטמבר 2014 נכנס לתוקפו תיקון מספר 37 לחוק הגנת הצרכן המאפשר לצרכנים לבטל מנוי לתקופה קצובה במכון כושר גם לאחר המועדים המפורטים בחוק ומגביל את דמי הביטול שרשאי מכון הכושר לגבות. לפי חוק, הצרכן יכול לבטל בכל עת את העסקה והחוק החדש אף אוסר על מכוני הכושר שיטות גבייה כמו "דמי הרשמה" שלא יוחזרו. עם זאת, העוסק עדיין רשאי לגבות דמי ביטול במסלולים מסוימים.
 

 

 

 

דמי הביטול המרביים שרשאי מכון הכושר לגבות בעת ביטול עסקה

 

מכון הכושר ישיב לצרכן את התמורה ששילם, או יבטל את החיוב בשל העסקה, אך אם הוחל בביצוע העסקה רשאי מכון הכושר לגבות הן דמי מנוי והן דמי ביטול, כמפורט להלן:

1. דמי מנוי - מכון הכושר רשאי לגבות את החלק היחסי מהתמורה עבור זכות השימוש שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.

2. דמי ביטול – ההפרש שבין המחיר החודשי ללא תקופת התחייבות לבין המחיר החודשי בתקופת ההתחייבות כפול מספר החודשים עד למועד כניסת הביטול לתוקף. כל זאת, בתנאי שהעוסק גילה לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות את המחיר החודשי הגבוה שלא במסלול תקופת ההתחייבות.
 
דמי הביטול מוגבלים לסכומים המפורטים בטבלה המפורטת להלן:
 
 
 

 
שאלות ותשובות

 

מהו מועד תחילתו של התיקון לחוק?

איך מוגדר "מכון כושר" לפי התיקון לחוק?

על מה אינו חל התיקון לחוק?

איך ניתן לבטל מנוי לתקופה קצובה למכון כושר?

מתי ייכנס ביטול העסקה לתוקף?

האם מכון הכושר רשאי לגבות את דמי הרישום מעבר לדמי הביטול?

במקרה של מצב בריאותי לקוי – האם אפשר לבטל את המנוי ולדרוש את כספי בגין התקופה שלא נוצלה?

 

 

דוגמא להמחשה

 
רוני נרשם ביום 1.6.14 לקאנטרי קלאב בגבעתיים הכולל בריכה וחדר כושר.
 
רוני נדרש לשלם בעת ביצוע העסקה דמי רישום בסך של 250 ₪ ודמי מנוי בסך של 250 ₪ לחודש כפול 12 חודשים.

בסך הכל שילם רוני 3,250 ₪ עבור המנוי.

בהסכם ההתקשרות שקיבל לידיו טרם ביצוע העסקה נקבע שרוני לא רשאי לבטל את המנוי לפני תום תקופת ההתקשרות.

ביום 1.10.14 החליט רוני לבטל את המנוי.

האם החוק החדש חל במקרה זה? ואם כן, מהם דמי הביטול שיידרש לשלם רוני?

תיקון 37 חל מאחר שהסכם ההתקשרות נחתם לאחר 24.3.14 והצרכן ביקש לבטל את המנוי לאחר 24.9.14.

בהסכם ההתקשרות אין גילוי כנדרש בדבר המחיר המלא של המנוי ללא התחייבות ועל כן, על רוני לשלם למכון הכושר דמי מנוי למשך תקופת המנוי שנוצלה בתוספת 30 יום עבור ההודעה המוקדמת, כלומר עד ליום 31.10.14. על מכון הכושר להחזיר לרוני את יתרת התמורה וכן את דמי הרישום שנגבו ממנו.

 

 

 

הזכות לביטול עסקה לרכישת מנוי לחדר כושר עקב חרטה

 

נרשמתם לחדר כושר, ספא או קורס והתחרטתם? יש לכם זכות לבטל את העסקה במועדים הקבועים בחוק ולקבל את כספכם חזרה בניכוי דמי ביטול. אולם קיים הדבל קל בין אם עשיתם זאת בעסקת מכר מרחוק (טלפון או אינטרנט) ובין אם עשיתם זאת בעסקה רגילה. כמו כן, המחוקק מכיר בכך שלעיתים הפניה נעשית ביוזמת המכון עצמו המשכנע אתכם לעשות מנוי ובא לקראת הצרכן גם בנושא זה.

 

 

עסקה שבוצעה במכון הכושר
 
 
במקרה שהעסקה בוצעה בבית העסק יש לבדוק מה סוג השירות שנרכש – מנוי לחדר כושר, או קורס.
 
מנוי לחדר כושר - צרכן רשאי לבטל מנוי לחדר כושר בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום מסירת חוזה ההתקשרות, לפי המאוחר, בין אם התחילה תקופת המנוי, בין אם לאו ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
 
רישום לקורס – צרכן רשאי לבטל עסקה לרכישת קורס בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת הקורס (ימי שבת וחג לא נספרים במניין הימים).
 
דמי הביטול - במקרה של ביטול עסקה לרכישת מנוי לחדר כושר, או ביטול עסקה לרכישת קורס במועדים המפורטים לעיל, על מכון הכושר להחזיר לצרכן את מלוא התמורה (כולל דמי הרישום) למעט דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של העסקה (כולל דמי רישום), או 100 ₪, לפי הנמוך.

 
עסקה שבוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט
 
עסקה שבוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט בעקבות פניה מקדימה של העוסק לצרכן (פרסומת. אתר אינטרנט וכו')

צרכן רשאי לבטל מנוי לחדר כושר במסירת הודעה בכתב בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת חוזה ההתקשרות. בעסקה מתמשכת (לדוגמא מנוי לחדר כושר) – בין אם הוחל בשירות ובין אם לאו ובעסקה שאינה מתמשכת (לדוגמא קורס המבוסס על תוכנית לימודים שניתן להצטרף אליו בהרשמה מראש ולא במועד מאוחר יותר) – בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני תחילת מועד הקורס \ המנוי.
 
במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים בחוזה ההתקשרות, או עקב אי מתן השירות במועד שנקבע לכך בחוזה, או עקב הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק, על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה (כולל דמי רישום) בתוך 14 ימים ואינו רשאי לגבות דמי ביטול כלל.
במקרה של ביטול עסקה עקב חרטה, על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה (כולל דמי הרישום) למעט דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך.

פיצויים לדוגמא – במקרה שהעוסק לא ביטל את העסקה ולא השיב לצרכן את כספו רשאי בית המשפט לפסוק בשל אותה ההפרה פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.

 

 

לצפיה בהנחיות הרשות לסחר הוגן לחצו כאן >>