המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 16/03/2010

מנכ"ל המועצה לצרכנות : דו"ח הפיקוח על הבנקים מחייב את התערבות הכנסת להגנה על הצרכנים

היום , בוועדת הכלכלה של הכנסת מתקיים דיון בנושא דו"ח התלונות של בנק ישראל לשנת 2009. לעמדת המועצה לצרכנות הדו"ח נותן מידע מועט ולא מספק לגבי קידום הצרכנות או ההגנה על הצרכן בתחום הבנקאות.

מניתוח הדו"ח על ידי המועצה לצרכנות עולה כי,  הנתונים העיקריים המתפרסמים בו זהים  לשנים קודמות ולא מצביעים  על מגמה או שינוי כלשהו בתחום פניות צרכנים.  הדו"ח  לא מכיל מידע מהותי בתחום התלונות ותחומים נלווים,  מהם היה ניתן ללמוד על מצב הצרכנות בתחום הבנקאות.

מהעדר ההפרדה בדו"ח בין המגזר הפרטי למגזר העסקי  לא ניתן ללמוד על מצבם של משקי הבית.

בדו"ח לא נכלל פילוח לפי סוג ואופי התלונה כגון: גביית ריבית שלא כדין, חיוב ללא הרשאה ועוד. ותוצאות הטיפול בתלונה. לעמדת המועצה לצרכנות פילוח זה היה יכול לעודד צרכנים למצות את זכויותיהם במקרים דומים.

בדו"ח התלונות לא פורסם פירוט לגבי הסכום בסך 10.5 מיליון ₪  שהוחזר  לצרכנים על ידי התערבות הפיקוח על הבנקים בשנת 2009. פרסום נתונים אלו היה מרתיע את הבנקים מלפעול בעתיד באופן לא הוגן כנגד הצרכנים.

בדו"ח התלונות לא נכלל פילוח מקיף של התלונות לפי תחומי הבנקאות ( אשראי, צ'קים, כרטיסי חיוב וניירות ערך) לעמדת המועצה לצרכנות  פילוח זה יכול היה  להצביע על שיפור או הרעה בהתנהלות החברות אל מול הצרכנים, ולמקד את הרגולטור ואת ועדת הכלכלה, בתחומים הדורשים התערבות.

פעילות ההסדרה וההסברה של בנק ישראל שניזונה בין השאר מהמידע הטמון בתלונות צרכנים כלל לא מצוינת בדו"ח. היעדר הדיווח לגבי פעולות אלו מונע מהוועדה לפקח ולבקר את עבודתו של המפקח בתחומים אלו.

דו"ח התלונות לא  כולל תחקירים בתחום הצרכנות. לעמדת המועצה גילוי כשלי שוק ועוולות צרכניות יכול לעלות הן מתלונות של צרכנים והן מתחקירים יזומים של הרגולטור. התחקירים חשובים בעיקר בתחומים בהם המודעות וההבנה של הצרכן לגבי השירות המסופק ולגבי הזכויות שלו נמוכות.
 
שיעור נמוך של תלונות מוצדקות אומר דרשני. רק רבע מהתלונות המטופלות על ידי בנק ישראל, הוגדרו כצודקות. המשמעות היא,  שמרבית הצרכנים מתלוננים לבנק ישראל ללא בסיס,  או שהרגולציה הקיימת אינה מכסה את הנושאים עליהם הבעיה הינה מדיניות לא נכונה של המפקח,  הנובעת בין היתר כתוצאה מהתמקדותו בנושא יציבות הבנקים על חשבון ההגנה שהוא נותן על הצרכנים.

 המועצה לצרכנות מבקשת מהוועדה להנחות את המפקח להגיש לה דו"ח חדש ומפורט .
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר כי " הפער בין חוסר הנחת, בלשון המעטה, של הציבור מן הבנקים מצד אחד,  לבין מיעוט התלונות נגדם, ובכללן מיעוט התלונות המוצדקות, מחייב חיזוק מעמדו של הצרכן מול הבנקים. חיזוק מעמדו של הצרכן יושג על ידי הקניית כוח מיקוח לצרכנים באמצעות יצירת יכולת השוואה לגבי עלות השירותים בבנקים השונים. ביטול עמלות העו"ש ימקד את עלות השירותים הבנקאיים למירווח הפיננסי (פער הריביות) יחשוף אותו ליכולת השוואה של הצרכנים ויאפשר להם להשוות בין עלות השירותים הבנקאיים ובכך ישפר את מעמדם של הצרכנים מול הבנקים"