המועצה > חינוך והסברה > תחרות קליפים 2014 > תקנון התחרות

 
תקנון תחרות ארצית בין בתי ספר לכיתות י' לבחירת קליפ הסברה לעידוד הגינות בחיי הסחר בקרב עוסקים

• התחרות הארצית מיועדת לתלמידי כיתות י' הלומדים במסגרת התוכנית לחינוך פיננסי. מטרת התחרות היא בחירת הקליפ הטוב ביותר, לצורך הסברה לעידוד הגינות בחיי הסחר בקרב עוסקים. בני הנוער מתבקשים להתייחס בהפקת הקליפ, להיבטים השונים של ערך ההגינות בהתאם לפעילות החינוכית שעברו בבתי הספר כהכנה.
 
• על המשתתפים בתחרות להפיק קליפ, בהתאם לפעילות החינוכית שעברו בבתי הספר ולהנחיות מארגני הפעילות החינוכית בכיתות. הקליפים יהיו באורך של עד דקה , ועליהם להעביר לבעלי העסקים מסר ברור וממוקד על חשיבות ההגינות בחיי הסחר. שימו לב: עד לתום התחרות אין להציג את הקליפים המשתתפים בתחרות באופן עצמאי, אלא באתרי התחרות בלבד ועל ידי עורכי התחרות.

• תנאי הכרחי להשתתפות בתחרות הוא הרשמה מקוונת באתר המועצה הישראלית לצרכנות, לא יאוחר מיום רביעי ה-15.1.2014, עד השעה 12:00. ההרשמה תיעשה ע"י האחראי - מורה או מנהל או מי מטעם בית הספר שמונה להיות אחראי על משתתף ולייצג אותו או את בית- הספר בפני עורכי התחרות.

• השתתפות בתחרות מהווה הצהרת האחראי כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו, בשם בית הספר, את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון. כן מתחייב האחראי להביא בפני המשתתף את ההוראות הרלוונטיות בתקנון.
 
• המועד האחרון לקבלת הקליפ במועצה לצרכנות הוא לא יאוחר מיום חמישי ה-6.2.2014, ו' באדר א' תשע"ד, עד השעה 12:00.

• את הקליפים יש לשלוח למשרדי המועצה הישראלית לצרכנות על גבי דיסק D.V.D, או לכתובת הדוא"ל [email protected] (גודל הקובץ לשליחה במייל מוגבל ל-25 Mb). כתובת למשלוח הדיסקים: המועצה הישראלית לצרכנות, מחלקת חינוך, דרך מנחם בגין 55, ת.ד 20413, תל-אביב, מיקוד 6120301.


• וועדת השיפוט של התחרות, שתכלול נציגים ממשרד החינוך, מהמועצה הישראלית לצרכנות וכן גורמים נוספים שיבחרו ע"י עורכי התחרות, תצפה בקליפים ותדון בהם לאור הקריטריונים הבאים:
 

1. מידת עידוד המודעות לחשיבות ההגינות בקרב עוסקים בנושא המסר שבקליפ (25%) – המסר המועבר בקליפ ישמש דרך ליצירת מודעות לחשיבות ההגינות בחיי הסחר בישראל.

 

  

2. אפקטיביות העברת המסר (25%) - על המסר להיות מוצג ומועבר לצופה באופן מדויק ובהיר, ובו בזמן - באופן קליט ומשכנע , כדי שיוכל להשפיע על קהל הצרכנים לנהוג לפיו.

 

3. יצירתיות ומקוריות (25%) - על הקליפ ונושאו להיות פרי רעיון מקורי של התלמידים ולבטא גמישות מחשבתית.

 

4. איכות ביצוע והפקת הקליפ (25%) – ביצוע והפקת הקליפ באופן שמושכים את העין, ושנעים להסתכל על הקליפ.

 
• הקליפים שנשלחו לתחרות ועברו את שלב הסינון בו עמדו בתנאי ההשתתפות בתחרות יוצגו בפני חברי ועדת הבחירה, אשר יבחנו אותם על פי הקריטריונים ומשקלם כפי שמפורט לעיל, וידרגו אותם בשני שלבים נפרדים:
 
בשלב הראשון, ידורגו כל הקליפים על ידי ועדת השיפוט. 12 הקליפים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר וידורגו במקומות הראשונים, יוצגו באתרי התחרות ויעברו לשלב השני. 
 
בשלב השני, 12 הקליפים שדורגו במקומות הראשונים, ידורגו פעם נוספת על ידי ועדת השיפוט ויעמדו להצבעת הקהל באתר האינטרנט של המועצה לצרכנות. 
 
שלושת הקליפים הזוכים יהיו אלה שבשכלול ציוני ועדת השיפוט בסיבוב השני (60%) ובהצבעת הקהל (40%) זכו בציונים הגבוהים ביותר, ואלה יוכתרו כזוכי התחרות ויזכו לפרסים בהתאם לדירוגם.

• שימוש בתוכן פוגעני במסגרת התחרות ויצירת הקליפים אסורה. מבלי לגרוע מכלליות האיסור מובהר, כי לעניין סעיף זה, "תוכן פוגעני" - לרבות שימוש בשפה בוטה ולרבות התבטאות לא ראויה נגד משתתף אחר בתחרות, שימוש ברמזים בעלי אופי מיני בכל צורה שהיא (להלן: "תוכן פוגעני"). עורכי התחרות רשאים למחוק מחומר שיוגש לתחרות תוכן פוגעני או לפסול אותו ואו לפסול משתתף בגין שימוש בתוכן פוגעני מלהשתתף בתחרות, בכל שלב בתחרות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח על התחרות.

• שימוש בחומרים שיש בהם משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בזכות צד כלשהו, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים ואחרים – אסור! (להלן: תוכן "מפר"). המפקח על התחרות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול כל חומר שיוגש או אדם מלהשתתף בתחרות אם נוכח כי נעשה שימוש בחומרים המפרים את הדין כאמור, בכל שלב בתחרות, לרבות לאחר הכרזת הזוכה בתחרות.