המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > צרכנות בקליק: מדריכים > מכר מרחוק > מדריך 1 ביטול עסקת מכר מרחוק > מכתב למדריך 1

נוסח הודעת ביטול עסקה עם הסברים

מדריך מס' 1 – המוצר הנרכש לא סופק ומועד האספקה טרם חלף.

קובץ להורדה

 

שם מלא

____________________

טל:

____________________

כתובת:

____________________

מס' לקוח/מס' הזמנה:

____________________

תאריך:

____________________


 

 

 

 

לכבוד

חברת _______________________- מחלקת שירות לקוחות

מען: ______________________________

בדואר רשום עם אישור מסירה במייל או בפקס

 

הנדון: הודעה על ביטול עסקת מכר מרחוק

 

א.ג.נ,

 1. ביום ____________  רכשתי מחברתכם ____________ בעלות של _________ ₪.
 2. הרכישה בוצעה באמצעות הזמנה באתר הקניות שלכם באינטרנט / הזמנה טלפונית / שליחת פקס למחלקת הזמנות .
 3. המוצר שהזמנתי עדיין לא התקבל בידיי.
 4. הריני להודיעכם על ביטול העסקה בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.
 5. לפיכך, אבקשכם, לזכות אותי בשווי העסקה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, תוך 14 ימים מיום קבלת מכתב זה כמתחייב מסעיף 14ה הקובע כי במקרה של ביטול מכר מרחוק:

  "יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם"

  "בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה".


 6. כמוכן אציין כי במידה ולא תפעלו להשבת התמורה כאמור, תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול זו, אפעל למיצוי זכויותיי ובכלל זה, הזכות לפיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 10,000 ש"ח  כאמור בסעיף 31א (א) (4) לחוק הגנת הצרכן הקובע:

  31א (א)   נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן והעוסק הפר, בקשר לאותה עסקה, הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים
  (4) ביקש צרכן כי עוסק ישיב לו את החלק ממחיר העסקה ששילם או ביקש צרכן לבטל את חיובו, לפי סעיף 14ה(א)(1) או 14ה(ב)(1), בעקבות ביטול חוזה לרכישה של יחידת נופש לפי סעיף 14א(ג) או ביטול עסקת מכר מרחוק לפי סעיף 14ג(ג) – והעוסק לא השיב לצרכן את החלק ממחיר העסקה או לא ביטל את החיוב כאמור;

 

בכבוד רב,

____________________