המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מי מפקח על יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי?

האגף לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב"ן במשרד הבריאות מפקח באופן שוטף על עמידתן של קופות החולים בדרישות החוק.
האגף למינהל הרפואה במשרד הבריאות מפקח על איכות השירות הרפואי בקופות החולים.