המועצה > מדריכים > שאלות ותשובות

שאלות ותשובות


אם צרכן ועסק הסכימו ביניהם לגבי תנאים מסויימים בחוזה הרי שהתנאים מחייבים אותם.
ואולם, בחוזה שבו משתמש עסק מול מספר גדול של לקוחות, ברור כי הצרכן חתם על החוזה ללא יכולת אמיתית לשנות חלק מהוראותיו. חוזים כאלה נקראים חוזים אחידים.
חוק החוזים האחידים הכיר בבעייתיות של חוזים כאלה וקבע כי אם יש בהם תנאים מקפחים, כלומר תנאים שיש בהם, בנסיבות החוזה, יתרון בלתי הוגן לעסק, שעלול לפגוע בצרכן, מוסמך בית משפט לבטל אותם. תקנות הגנת הצרכן אף מחייבות עסקים כי גודל האותיות בחוזה אחיד לא יפחת מ-2 מ"מ.
בהתאם, אם יש תנאי שנראה מקפח, ניתן לפנות למועצה לצרכנות בבירור לגביו. יש לזכור, כי את שאלת הקיפוח בוחנים בנסיבות של החוזה הספציפי, כשלהלן רשימת תנאים מקפחים לדוגמא:
· תנאי בהסכם מול מכבסה המסיר מהמכבסה כל אחריות לבגדים.
· תנאי בהסכם מול בית אבות המאפשר לבית האבות להעלות המחיר באופן חופשי, למשל עד 3% לשנה.
· תנאי בהסכם מול חברת בניה המאפשר לה לדחות את מועד מסירת הדירה כרצונה.
· תנאי בהסכם מול מפעיל מתקני ספורט לפיו העסק אינו אחראי על כל פגיעה בגוף.
· תנאי בהסכם מול עסק המבקש לחסום מהצרכן אפשרות לברר בעיות באמצעות בית המשפט (או לחלופין בורר).
· תנאי בהסכם מול בנק הפוטר את הבנק מאחריות לכך שהמחאות ששמר אצלו ינזקו.
· תנאי בהסכם מורכב שבו מצהיר הצרכן כי קרא את ההסכם והבין את תוכנו.