המועצה > מכרזים

מכרזים

 


מכרז פומבי מס' 14/16  למינוי מבקר/ת פנים עבור המועצה הישראלית לצרכנות

 

מכרז פומבי מס' 14/16 - מודעת פרסום המכרז

מכרז פומבי מס' 14/16 - קבצים להורדה

מכרז פומבי מס' 14/16 - מענה לשאלות הבהרה

 


מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 12/16 לקבלת שירותי הקמת אתר אינטרנט חדש ותחזוקתו עבור המועצה הישראלית לצרכנות

מכרז פומבי מס' 12/16 - מודעת פרסום על עריכת המכרז

מכרז פומבי מס' 12/16 - קבצים להורדה

מענה לשאלות הבהרה, הערות ובקשות לשינויים למכרז

הודעה על הארכת מועד אחרון להגשת הצעות